Crowd SDI

Које податке употребити уколико аутортитативни подаци нису на располагању? Како их прикупити на јефтин начин? Како гарантовати њихов квалитет? Како их верификовати? Како прикупити нове податке? Како укључити јавност у процесу доношења одлука на националном нивоу?

Заједница је наш покретач, препознајемо њен значај, упознајемо њене потребе и градимо просторне регистре заједно.

Републички геодетски завод, Центар за управљање геопросторним подацима као одговор на наведене изазове створио је CrowdSDI.

Основна улога апликације је да обезбеди механизам прикупљања података на терену који ће се аутоматски складиштити у базу Националне инфраструктуре геопросторних података. Прикупљени подаци публикују се кроз Дигиталну платформу, док се њихова употреба огледа у анализама у зависности од случаја употребе или могућности ажурирања постојећих и креирања нових регистара државних институција.

Главне одлике апликације односе се на централизован приступ прикупљања, верификације, валидације, публиковања, дистрибуције и ажурирања. Такође, апликација гарантује аутентичност и квалитет прикупљених података на нов, јединствен и ефикасан начин.