Појмови

Термини који се најчешће користе код просторних података.

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe – Инфраструктура за просторне информације у Европи. INSPIRE је директива Европске комисије са циљем да креира инфраструктуру за геоподатке у Европи са акцентом на питања животне средине.

У смислу директиве, примењиваће се следеће дефиниције:

Инфраструктура за просторне информације подразумева метаподатке, сетове просторних података и сервисе просторних података; мрежне сервисе и технологије, споразуме о дељењу, приступу и употреби; механизме координације и надзора, процесе и процедуре, успостављене, вођене или стављене на располагање у складу са овом директивом.

Просторни подаци су сви они подаци који имају директну или индиректну везу са специфичном локацијом или географским подручјем.

Сет просторних података подразумева колекцију просторних података који су међусобно повезани.

Сервиси просторних података означавају операције које се могу обавити позивањем рачунарске апликације над просторним подацима који су садржани у сетовима просторних података или на повезаним метаподацима.

Просторни објекат је апстрактна представа стварног феномена, а у вези са конкретном локацијом или географским подручјем.

Метаподаци подразумевају информације које описују сетове просторних података и сервисе просторних података; омогућавају њихово проналажење, пописивање и употребу.

Интероперабилност подразумева могућност комбиновања сетова просторних података и интеракцију сервиса, без мануелне интервенције, на начин да резултат буде кохерентан и да се повећава вредност сетова и сервиса података.

INSPIRE геопортал је интернет сајт или еквивалентан портал који омогућава приступ сервисима за проналажење, преглед, преузимање, трансформацију и повезивање.

Сервиси проналажења (discovery services) омогућавају претрагу за сетовима и сервисима просторних података на основу садржаја одговарајућих метаподатака; и приказивање садржаја метаподатака.

Сервиси прегледа (view services) као минимум омогућавају приказ, навигацију, зумирање, померање или преклапање сетова просторних података који се могу гледати и приказ информација легенде и релевантног садржаја метаподатака.

Сервиси преузимања (download services) који омогућавају преузимање копија сетова просторних података или делова ових сетова и, где је изводљиво, директан приступ преузетим подацима.

Сервиси трансформације (transformation services) који омогућавају трансформацију сетова просторних података, имајући у виду постизање интероперабилности.

Сервиси повезивања (invoked services) представљају сервисе који омогућавају позивање сервиса просторних података.

Геоинформације

Геоинформације је скраћеница од географске информације. Географске информације су креиране руковањем географским (или просторним) подацима, обично познати по скраћеници геодата у рачунарском систему.

Интероперабилност

То је особина која дозвољава другом систему да функционише ефективно и исправно, као део другог система. [GIDEON – Холандска стратегија за геоподатке] (нпр. подаци из спољних софтверских пакета у апликацији).

Могуће је комбиновање сетова података тако да сервиси могу да раде заједно. [Шведска стратегија за геоподатке]

Стандарди

Процедуре или критеријуми коришћења који су усвојени од групе људи. [GIDEON – Холандска стратегија за геоподатке]

Сервис

Посебан део функционалности који је обезбеђен од ентитета кроз интерфејс. [OGC]

Софтвер који подржава заједнички рад између рачунара преко мреже. Сервиси који су добро дефинисани и независни комуницирају један са другим и задовољавају остале функције, као апликације преко Интернета. Сервиси могу, на пример, пронаћи, поредити и испоручити геоподатке. [Шведска стратегија за геоподатке]

Метаподаци

Информације које описују податке и сервисе и омогућавају проналажење, процену и коришћење података. [Шведска стратегија за геоподатке]

Геопортал

Геопортал садржи веб оријентисане сервисе који омогућавају корисницима лакше претраживање, преглед и преузимање података из различитих извора који су физички смештени у различита окружења. [Шведска стратегија за геоподатке]

Геопортал је веб сајт који делује као улаз према јединственом месту приступа ка више ресурса. То је веб окружење које дозвољава организацији или заједници информатичких корисника и провајдера да удруже и деле садржај. Организован је као скуп линкова према другим сајтовима. [Словачка стратегија за геоподатке]

Хармонизација

Хармонизација је обезбеђивање приступа подацима кроз интероперабилну мрежу сервиса који дозвољавају комбиновање просторних података на доследан начин.

Хармонизација је метод за имплементацију интероперабилности у складу са метаподацима, просторним подацима и сервисима просторних података.

Е-управа

E-управа је дефинисана као примена електронских информација и техника комуникација у јавном сектору у комбинацији са организационим променама и унапређењем способности људских ресурса. Циљ је побољшање ефикасности јавних установа и повећање нивоу услуга за целокупну јавност и приватни сектор. [Шведска стратегија за геоподатке]

E-сервиси

Е-сервиси јавног сектора омогућавају извршавање трансакција при јавном сектору користећи, на пример, интернет, мобилне телефоне или напредне телефонске сервисе. [Шведска стратегија за геоподатке]

Web Map Service (WMS)

WMS производи карте геореференцираних података. Дефинишемо карту као визуелну презентацију геоподатака, карта није податак сам по себи. [OGC, WMS 1.1.1]

Сервис који може производити карте цртајући у стандардном формату за слике (PNG, GIF, JPEG, …) заснован на стандардном скупу улазних параметара. [GSDI Cookbook]

Web Feature Service (WFS)

Сервис који може описати управљање подацима радећи на OGC Simple Features (feature инстанца), тако да сервиси и клијенти могу комуницирати на feature нивоу. [GSDI Cookbook]

Web Coverage Server (WCS)

Сервис који подржава мрежне измене геопросторних података као покривање (coverages) вредностима или особинама географских локација. [GSDI Cookbook] [OGC 02-024]v