TAIEX експертска мисија о транспозицији INSPIRE директиве

Експертска мисија о транспозицији INSPIRE директиве одржана је у Београду од 19. до 21. маја 2014. године.

Уз подршку Европске комисије, преко TAIEX инструмента помоћи, организована је експертска мисија за подршку транспозиције INSPIRE директиве у национални законодавни оквир. TAIEX је инструмент за техничку помоћ и размену информација којим управља Генерални директорат за проширење. TAIEX пружа помоћ новим чланицама Европске уније, земљама кандидатима и земљама Западног Балкана у процесу усклађивања домаћих прописа са правним тековима Европске уније.

Према Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније за период 2013-2016 (National Plan for the Adoption of the Acquis – NPAA) Републички геодетски завод одређен је за одговорну институцију за транспозицију INSPIRE директиве кроз доношење закона о НИГП-у.

Експертска мисија организована је у циљу проналажења решења за дефинисање адекватног правног оквира и одговарајућих услова за имплементацију INSPIRE директиве. Основни предмет расправе током мисије је био Нацрт закона о НИГП-у припремљен од стране радног тима.

Мисија је реализована уз подршку експерата из европских националних катастарских и картографских институција:

  • Ulla Kronborg Mazzoli из Данског минстарства за животну средину – Данска агенција за геоподатке

  • Томаж Петек из Геодетске управе Републике Словеније

Експерти су активно укључени у INSPIRE имплементацију на националном нивоу и у реализацију кључних европских пројеката у области геоинформација. Поред тога, имају улогу националне контакт тачке за координацију према Европској комисији.

Током мисије обухваћене су следеће теме:

  • Упознавање са националним искуствима у Данској и Словенији и изазовима у INSPIRE имплементацији

  • Добра пракса на креирању техничког оквира на европском нивоу

  • Приказ статуса у српском гео-сектору

  • Упознавање са Нацртом закона о НИГП-у

  • Разматрање отворених питања и препоруке за дефинисање решења

  • Изазови у формулисању и реализацији стратешких циљева НИГП-а

Поред представника Републичког геодетског завода, мисији су присуствовали чланови радних тимова за припрему нацрта закона о НИГП-у и стратегије, као и представници других институција које активно учествују у успостављању НИГП-а.

Захваљујући огромном искуству и ангажовању експерата, као и активном учешћу присутних, током дискусије разјашњена су многа отворена питања и дате препоруке за дефинисање појединих законских решења. Експерти су оценили да Нацрт закона о НИГП-у у потпуности преноси основне принципе INSPIRE директиве и поставља добру основу за одрживу примену у пракси.

Имајући у виду огромне штете изазване поплавама у Србији, наглашена је кључна улога поузданих, благовремених и доступних информација о простору за доношење планова за одбрану и ублажавање последица непогода. Само кроз координиране активности, као што је примена INSPIRE директиве, могу се обезбедити релевантне геоинформације за правовремено деловање у кризним ситуацијама.