OGC сервиси

Размена података путем интернета у савременом свету је од  велике важности. Значај просторних података препозната је у свим областима деловања државне управе, локалне самоуправе, научне заједнице и привреде.

С обзиром на комплексност просторних података у односну на непросторне, као и потреба да се овакви подаци стандардизују и утврде правила размене, основана је међународна организација Open Geospatial Consortium (OGC). Од настанка па све до данас, OGC је водећа институција која дефинише међународне стандарде за креирање, размену и корићење просторних података на светском нивоу.

OGC стандарди подстичу развој услуга просторних података и усмеравају целокупну заједницу на коришћење просторних информација и веб сервиса у разноразним десктоп и веб апликацијама, као и ка развоју истих. 

Тренутно постоји више од 30 дефинисаних стандарда у оквиру OGC standardizacije, од којих се за размену података путем интернета најчешће користе Web Map Service i Web Feature Service.  У наредном периоду, у склопу Националне инфраструктуре геопросторних података планирано је успостављање функционалног система који ће омогућити размену просторних података на државном нивоу коришћењем ових стандарда.

Web Map Service (WMS) представља стандардно окружење за прослеђивање карата путем интернета као скуп геореференцираних сличица одређеног формата.WMS протокол дефинисан је од стране Open Geospatial Consortium (OGC) и може да садржи један или више скупова података.

Web Feature Service (WFS) представља стандардно окружење за прослеђивање, претраживање и анализу атрибута и геометрије одређених просторних скупова података у векторском формату путем интернета коришћењем Geography Markup Language (GML) стандарда.

Web Map Tile Service (WMTS) представља најбржи могући начин постизања доступности и скалабилности претходно креираних геореференцираних сличица, које не захтева процесирање или корићење својстава ових сличица. Најчешће се користи за прослеђивање података који се прикупљају у одређеним временским епохама и за које не постоји потреба за фреквентним ажурирањем, као што су сателитски или авионски ортофото снимци.

 

Захтев за добијање налога се може послати на електронску адресу cugp@rgz.gov.rs.

Опис: Регистар просторних јединица представља просторну презентацију административних, катастарских и статистичких територијалних јединица. Подаци су настали из планова и карата различитих намена и размера, а ажурирање се спроводи приликом израде ДKП-а за одређене катастарске општине, чиме се унапређује тачност података.

Тип: WMS, WFS

Слојеви: република, аутономна покрајина, управни округ, град, катастарски срез, општина, катастарска општина, насељено место, месна заједница, статистички круг, пописни круг.

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/rpj/wfs
http://ogc4u.geosrbija.rs/rpj/wms

Дигитална платформа: https://a3.geosrbija.rs/share/42ecc98e07da

Основни атрибути: врста просторне јединице, назив, матични број/шифра, подаци о просторној јединици са којом се повезује.

Просторни обухват: Република Србија (изузев насељених места, пописних и статистичких кругова за територију АП Kосово и Метохија).

Опис: НСТЈ класификација територијалних јединица представља оквир за представљање стандардизованих статистичких података географских подручја у целој Европској унији (ЕУ). Основна сврха НСТЈ класификацијe географских области јесте да се обезбеди оквир за прикупљање и објављивање стандардизованих статистичких информација. Подаци су настали обједињавањем територијалних јединица нижег нивоа. 

Тип: WMS, WFS

Слојеви: НСТЈ 1, НСТЈ 2, НСТЈ 3.

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/nstj/wfs
http://ogc4u.geosrbija.rs/nstj/wms

Дигитална платформа: https://a3.geosrbija.rs/share/8bef937874c6

Основни атрибути: НСТЈ код, НСТЈ име.

Просторни обухват: Територија Републике Србије.

Опис: Адресни регистар јесте основни и јавни регистар о кућним бројевима и називима улица и тргова у насељеном месту. Адресни регистар садржи називе улица и тргова утврђених одлукама јединице локалне самоуправе.

Тип: WMS, WFS

Слојеви: кућни број, улица.

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/ar/wfs
        http://ogc4u.geosrbija.rs/ar/wms

Дигитална платформа: https://a3.geosrbija.rs/share/5733a96047ef

Основни атрибути: матични број и назив општине; матични број и назив насељеног места; матични број и назив катастарске општине; матични број улице и назив улице/трга; кућни број у насељеном месту улици/тргу са датумом настале промене, у засеоку или делу насељеног места.

Просторни обухват: Република Србија (изузев територије АП Kосово и Метохија).

Опис: Дигитални катастарски план (даље: ДKП) чине просторни подаци катастра непокретности у векторском формату који садрже основне информације о катастарским парцелама и објектима на њима. Појединачне базе података одржавају се у Службама за катастар непокретности (провођење промена) за катастарске општине у којима је ДKП израђен на основу оригиналних података. За катастарке општине у којима је ДKП израђен дигитализацијом катастарских планова не спроводе се промене и подаци су у изворном стању, односно ажурност је на нивоу датума креирања.

Тип: WMS, WFS

Слојеви: објекат, парцела

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/dkp/wfs
         http://ogc4u.geosrbija.rs/dkp/wms

Дигитална платформа: https://a3.geosrbija.rs/share/99d46e0ce3bb

Основни атрибути: идентификациони број објекта, матични број катастарске општине, број парцеле/дела парцеле, начин коришћења дела парцеле, статус, површина, датум ажурности, статус дигиталног катастарског плана.

Додатни атрибути: назив катастарске општине, матични број општине

Просторни обухват: Република Србија (изузев територије АП Kосово и Метохија)

Ограничења: Закон о РАТ (Тарифни број 215и), Споразум о дељењу података/о сарадњи

Опис: Топографска база података представља скуп (базу) података о простору, прикупљених у векторском облику (тачка, линија, полигон) у две димензије (x,y) и обухвата следеће теме дефинисане у складу са INSPIRE директивом: Објекти, Саобраћајна мрежа, Хидрографија, Земљишни покривач, Рељеф и Водови.

Тип: WMS, WFS

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/tk250k/wfs 
        http://ogc4u.geosrbija.rs/tk250k/wms

Слојеви: Зграде, Гробља, Резервоари, Спортски терени, Тачкасти објекти, Линијски објекти, Површински објекти (Тема: Објекти); Путна мрежа, Железничка мрежа, Жичаре, Саобраћајни објекти – тачке, Саобраћајни објекти – површине (Саобраћајна мрежа); Хидрографија – тачке, Хидрографија – линије, Хидрографија – површине (Хидрографија); Kоте, Kарактеристичне тачке рељефа; Водови (Водови).

Основни атрибути: идентификациони број објекта, врста објекта, назив објекта

Просторни обухват: Република Србија

Опис: Kарта основног земљишног покривача представља приказ класификованог садржаја биофизичких појава на Земљиној површини. Kарта је израђена за територију Републике Србије коришћењем SPOT 5 сателитских снимака резолуције 10 m прикупљених 2011. године. Kласификовано је 10 основних класа: Вештачке површине, Гола земљишта, Пољопривредна земљишта, Травнате површине, Жбуње, Листопадне шуме, Мешовите шуме, Зимзелене шуме, Влажна земљишта и Водене површине.

Тип: WMS, WFS

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/ozp/wfs
         http://ogc4u.geosrbija.rs/ozp/wms

Дигитална платформа: https://a3.geosrbija.rs/share/9ab4de8ad3a2

Слојеви: основни земљишни покривач

Основни атрибути: идентификациони број објекта, gridcode, gridcode текст

Просторни обухват: Република Србија

Опис: Агломерација представља шире градско подручје, односно површину изграђеног земљишта унутар и у непосредној близини несељеног места, представљено полигоном.

Тип: WMS, WFS

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/aglomeracija/wfs
         http://ogc4u.geosrbija.rs/aglomeracija/wms

Слојеви: насеља тачке, агломерација

Основни атрибути: идентификациони број објекта, назив насеља, матични број насеља, број становника, година пописа, тип насеља

Просторни обухват: Република Србија

Опис: Сателитски снимак је производ настао прикупљањем информација о појавама на физичкој површи земље уз помоћ сателитских система, односно на основу снимања из епохе 2015 – 2016 за подручје Републике Србије у резолуцији 30 cm i 40 cm. Мозаик сателитских снимака резолуције 30 cm израђен је за 6 градских подручја, док је мозаик сателитских снимака резолуције 40 cm израђен за целу територију Републике Србије изузимајући подручје Kосова и Метохије.

Тип: WMS, WMTS

Линк: http://ogc4u.geosrbija.rs/ss30cm/wms
         http://ogc4u.geosrbija.rs/ss40cm/wms

Дигитална платформа: https://a3.geosrbija.rs/share/360a07733a12