Одговорни субјекти НИГП-а

Субјекти НИГП-а су органи јавне власти који су, у складу са законом, надлежни за стварање, прикупљање и одржавање геоподатака, као и органи јавне власти који у обављању послова из своје надлежности користе те геоподатке.

Одговорни субјект НИГП-а задржава право интелектуалне својине над геоподацима из своје надлежности.

Одговорни субјект НИГП-а дужан је да обезбеди и редовно одржава метаподатке за скупове и сервисе геоподатака из своје надлежности који се односе на теме геоподатака, као и да обезбеди потпуност и квалитет метаподатака у сврху њиховог проналажења, пописа и коришћења.

Геоподаци се односе на одређене теме које су систематизоване по групама:

I

1) координатни референтни системи; 2) географски мрежни системи; 3) географска имена; 4) административне јединице; 5) адресе; 6) катастарске парцеле; 7) транспортне мреже; 8) хидрографија; 9) заштићена подручја.

II

1) висине; 2) земљишни покривач; 3) ортофото; 4) геологија.

III

1) статистичке јединице; 2) зграде; 3) тло; 4) коришћење земљишта; 5) здравље људи и безбедност; 6) водови и јавни сервиси; 7) системи за праћење квалитета животне средине; 8) производни и индустријски системи; 9) системи за пољопривреду и аквакултуру; 10) распрострањеност становништва – демографија; 11) област управљања/ограничења/зоне регулисања и јединице за извештавање; 12) зоне природног ризика; 13) атмосферски услови; 14) метеоролошко-географске карактеристике; 15) океанографске географске појаве; 16) морски региони; 17) биогеографски региони; 18) станишта и биотопи; 19) распрострањеност врста; 20) енергетски ресурси; 21) минерални ресурси.

Уз координацију са Националном контакт тачком, Одговорни субјекти НИГП-а, успостављају и управљају мрежом следећих сервиса за скупове и сервисе геоподатака за које су формирани метаподаци:

1) сервис за проналажење, који омогућава претрагу скупова и сервиса геоподатака на основу садржаја одговарајућих метаподатака и приказивање садржаја метаподатака;
2) сервис за преглед, који омогућава, као минимум, приказ, навигацију, увећање, односно умањење, померање или преклапање скупова геоподатака, приказивање легенде, као и сваког другог релевантног садржаја метаподатака;
3) сервис за преузимање, који омогућава преузимање копија скупова геоподатака или делова скупова, као и директан приступ тим подацима;
4) сервис за трансформацију, који омогућава трансформацију скупова геоподатака ради постизања интероперабилности;
5) сервис који омогућава позивање мрежних сервиса (eng. invoke service).