О нама

o-nama

Национална инфраструктура геопросторних података – НИГП, (енг. National Spatial Data Infrastructure – NSDI), представља интегрисани систем геопросторних података, који омогућава корисницима да идентификују и приступе просторним информацијама добијеним из различитих извора, од локалног, преко националног до глобалног нивоа, на свеобухватан начин.

НИГП су метаподаци, скупови и сервиси геопросторних података; мрежни сервиси и технологије; споразуми о дељењу, приступу и коришћењу геопросторних података; као и механизми координације и праћења, процеси и поступци који су установљени, којима се управља и који се стављају на располагање у складу са законом.

Истовремено, НИГП представља и заједнички национални оквир унутар кога се развија политика широког коришћења геоинформација, смањују административни трошкови  и спречава дуплирање послова на њиховом обезбеђивању.

Посебан циљ НИГП-а је успостављање инфраструктуре која олакшава приступ информацијама о животној средини, тако што ће осигурати јавни приступ и уклонити препреке за размену података између органа јавне власти, како на националном нивоу тако и у оквиру прекограничне сарадње.

Савремено друштво захтева квалитетне информације о простору за оптимално управљање, ефикасно решавање и континуирани развој. Геоинформације данас представљају кључни елемент у процесу доношења одлука, за оптимално управљање ресурсима, размену података, комуникацију и одржив развој.

Развој технологије доприноси да геоинформације постану обавезни елемент савременог друштва. Технологија ће достићи пун потенцијал када јавна управа повећа приступ ка географским информацијама кроз инфраструктуру просторних података. Просторне информације уједињене у заједничку инфраструктуру обезбеђују мноштво могућности за унапређење јавних сервиса, онемогућавајући дуплирање и неконзистентност података.

Успостављањем и ефикасним управљањем НИГП-а решавају се питања квалитета података и приступа и размене хармонизованих просторних података у дигиталном облику са циљем да се омогући јавном и приватном сектору, образовним институцијама и осталим учесницима да креирају ефикасне јавне сервисе, нове производе и услуге, унапреде своје пословне процесе и учине свој рад економичнијим.

Република Србија се,  у процесу приступања Европској унији  у оквиру  Поглавља 27, које се односи на животну средину, обавезала на имплементацију INSPIRE директиве. 

Законом о државном премеру и катастру, који је ступио на снагу у септембру 2009. године, створен је правни основ за успостављање НИГП-а (у надлежности Републичког геодетског завода), при чему су транспоноване поједине одредбе INSPIRE директиве. Транспозиција INSPIRE директиве омогућена  je у склопу  Закона о националној инфраструктури геопросторних података који је ступио на снагу у априлу 2018. године и који ће, заједно са будућим подзаконским актима заокружити имплементацију INSPIRE директиве у национално законодавство,  што је један од услова за приступање Републике Србије Европској унији.

Републички геодетски завод је у сарадњи са норвешком агенцијом за картографију и катастар – Statens Kartverk 2008. године отпочео рад на успостављању националне инфраструктуре геопросторних података, када је израђена Стратегије за успостављање НИГП-а за период 2010 – 2012, предлог стандарда за метаподатке и едитор за метаподатке и успостављен иницијални геопортал за претраживање и преглед геоинформација.

Републички геодетски завод, као национална контакт тачка за НИГП, заједно са партнерским институцијама, наставља рад на унапређењу националне инфраструктуре геопросторних података. Систематизацијом радних места у децембру 2017. године Републички геодетски завод је оформио организациону јединицу за управљање и развој НИГП-ом под називом Центар за управљање геопросторним подацима .

Кључан предуслов за успостављање и одржавање ефикасне и функционалне националне инфраструктуре геопросторних података у складу са међународним стандардима је активно учешће, поверење и сарадња између свих субјеката и партнера НИГП-а.