IMPULS radionica u Sarajevu

Predstavnici nacionalnih agencija za kartografiju i katastar iz regiona zapadnog Balkana u saradnji sa Švedskom upravom za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmateriet i hrvatskom Državnom geodetskom upravom obradili su teme iz radnih paketa IMPULS projekta.

IMPULS radionice za radne pakete 1,2, 3, 4, 5 i 6, koje su održane od 10. do 12. maja 2016. godine, organizovane su od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u Sarajevu, Federacija BiH.

Na radnim paketima WP1 i WP6 razgovaralo se o zajedničkoj viziji i budućim aktivnostima, kao i o prethodno urađenim aktivnostima u okviru projekta.Razmatran je i novi pilot projekat, a zatim i aplikacija koja bi poslužila za bolju komunikaciju i razmenu između zemalja učesnica.Takođe je diskutovano o proširivanju dostupnih setova podataka i servisa kako između zemalja koje učestvuju u projektu tako i na nacionalnom nivou između različitih institucija.

U okviru radnog paketa WP2 „Pravila razmene podataka i regulativa“, predstavljena je mapa saradnje, koja preciznije opisuje saradnju između radnih paketa, sa ciljem da se pojednostavi i definiše saradnja i međuodnos radnih paketa. Švedski eksperti prezentovali su i dodatno pojasnili autorska prava kao i izdavanje dozvola za upotrebu podataka iz javnog sektora. Razmotren je i ugovor za saradnju za NSDI korisnike i proizvođače podataka. Prezentovana su i švedska iskustva u procesu identifikacije odgovornih institucija za svaki skup podataka.

U okviru radnog paketa 3 „Harmonizacija podataka“ akcenat je bio na boljem razumevanju INSPIRE tehničkih specifikacija kao i započinjanju akitvnosti na harmonizaciji novog skupa podataka – Digitalni ortofoto. Svoja iskustva za harmonizaciju pomenutog skupa podataka dale su kolege iz Švedske i Hrvatske. Tokom radionice diskutovalo se i o uticaju promene koordinatnog referentnog sistema na harmonizovane podatke i aktivnosti koje je u tom smislu potrebno uraditi. Razmatrani su radni procesi i uspostavljanje procedura rada, kao i mogućnosti za bolju koordinaciju između radnih paketa.Dogovoreni su dalji konkretni koraci koje je potrebno uraditi do sledeće radionice.

Radionica u okviru radnog paketa 4 „Metapodaci i ocena kvaliteta“ započeta je usmenim izlaganjem učesnika o uspešnosti izvršenja zadataka ustanovljenih na prethodnoj radionici u Tirani. Svi učesnici prezentovali su svoje rezultate i predočili probleme na koje su nailazili prilikom prikupljanja i izrade metapodataka, a nakon toga izvršena je i praktična demonstracija rada u softveru za editovanje metapodataka od strane kolege iz Federalne geodetske uprave uz stručne komentare švedskih eksperata i diskusiju svih članova paketa. Na ovoj radionici ponovo je istaknut značaj saradnje članova radnog paketa četiri sa članovima radih paketa tri i pet kao i saradnje članova iz različitih institucija unutar radnog paketa kako bi se lakše prevazišli eventualni problemi. Dogovoreno je da se intenzivno nastavi sa izradom metapodataka po ustanovljenoj listi prioriteta kao i da se pristupi izradi Uputstva za korisnike namenjenog institucijama koje bi trebalo da se bave izradom metapodataka.

Zadatak radnog paketa 5 „Diseminacija (geoportali i veb servisi)“ je uspostavljanje nacionalnih kataloga metapodataka za diseminaciju skupova i web servisa prostornih podataka.

Cilj IMPULS projekta je podrška relizaciji ciljeva INSPIRE direktive kroz razvoj tehničke interoperabilnosti i platforme za razmenu prostornih podataka i servisa između državnih organa na nacionalnom i regionalnom nivou.

Švedska uprava za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmateriet i osam katastarsko-kartografskih institucija zemalja zapadnog Balkana potpisali su sporazum o sprovođenju projekta kako bi se pružila podrška uspostavljanju infrastrukture prostornih podataka.