Sastanak ekspertske grupe za GIS međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav

Redovan sastanak ekspertske grupe za GIS međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav održan je u Beogradu 11. i 12. marta 2014. godine.

Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav – ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičkom direkcijom za vode organizovala je 18. sastanak GIS grupe ICPDR-a u Beogradu 11. i 12. marta 2014. godine.

Komisija je osnovana 1998. godine i uključuje predstavnike 14 zemalja iz dunavskog sliva. Uloga ICPDR je koordinacija implementacije Konvencije o zaštiti reke Dunav u cilju unapređenja upravljanja vodama, kontrola zagađenja i smanjenje unosa opasnih materija, kao i smanjenje rizika od poplava i leda. Pored toga, komisija podstiče saradnju između dunavskih zemalja i regiona Crnog mora radi boljeg upravljanja vodama i ublažavanja efekata klimatskih promena. Takođe, komisija učestvuje u razvoju projekata u okviru implementacije Dunavske strategije.

Operativni rad komisije se odvija kroz ekspertske grupe formiranih od nacionalnih predstavnika zemalja učesnica. Ekspertska grupa za GIS podržava aktivnosti koje se odnose na funkcionalnost informativnog sistema i izradu odgovarajućih karata.

Republički geodetski zavod učestovao je na sastanku na osnovu poziva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode u cilju prezentovanja aktuelnih aktivnosti na uspostavljanju NIGP-a i obezbeđenju podataka o prostoru.

Na sastanku su predstavnici Republičkog geodetskog zavoda upoznali članove ekspertske grupe za GIS o statusu uspostavljanja NIGP-a i implementaciji INSPIRE direktive, kao i o projektima koji podržavaju razvoj kapaciteta i uvođenje savremenih tehnologija za prikupljanje geoinformacija. Organizatori skupa su posebno naglasili interes da se upoznaju sa rezultatima IGIS i INSPIRATION projekta, kao i proizvodima urađenim u okviru EuroGeographics-a. Članovi ekspertske grupe za GIS su zainteresovani za informacije o statusu izrade nove epohe ortofotoa, visoko preciznog digitalnog modela terena, topografskih podataka za hidrografsku mrežu, kao i prikupljanju metapodataka. Posebna diskusija se vodila o metodologiji u okviru EuroGeographics-a i planu GIS grupe za prikupljanje podataka i usaglašavanje prostornih objekata na međunarodnim granicama.

Predstavnik Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije (EC Joint Research Centre – JRC) predstavio je inicijativu za podršku implementacije Dunavske strategije kroz inicijativu za razvoj infrastrukture referentnih prostornih podataka i servisa (Danube Reference Data and Service Infrastructure – DRDSI). Kroz razvoj DRDSI tehničke platforme, zasnovane na INSPIRE implementacionom procesu, omogućiće se pronalaženje, pregled i pristup prostornim podacima iz JRC i drugih spoljnih izvora.

Članovi ekspertske grupe za GIS su naglasili značaj blagovremene razmene informacija o statusu INSPIRE implementacije u Srbiji i rezultatima trenutnih projekata radi efektivnog korišćenja raspoloživih resursa i podataka.