Saradnja u regionu Zapadnog Balkana i razvoj infrastrukture prostornih podataka

U periodu od 24. do26. juna 2014. godine u Gavleu, u Švedskoj, je održana prva radionica temu planiranje aktivnosti i očekivanih rezultata u okviru projekta „Cooperation in the Western Balkan region – Infrastructure for Spatial Information in the region of Western Balkan (IMPULS project)“ – Saradnja u regionu zapadnog Balkana i razvoj infrastrukture prostornih podataka u zemljama Zapadnog Balkana (IMPULS projekat).

Opšti cilj IMPULS projekta je pružanje podrške razvoju regionalne infrastrukture prostornih podataka u skladu sa INSPIRE direktivom i SEE 2020 (South East Europe 2020 Strategy) strategijom jugoistočne Evrope 2020, kao i unapređenje interoperabilnih sadržaja i servisa u regionu Zapadnog Balkana za efikasniju pomoć e-upravi, kako bi se omogućilo ispunjavanje zahteva EU u ovoj oblasti,a posebno onih delova koji se odnose na efikasnost javne uprave, transparentnost vlasništva i antikorupcijskih procesa.

Pored Sida-e – Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Lantmäteriet-a – Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis zemljišta koja je zadužena za realizaciju IMPULS projekta u kooperaciji sa mlađim partnerom Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske, učestvovaće i sve katastarsko-kartografske institucije iz regiona.

Na osnovu dosadašnjih analiza infrastruktura prostornih podataka i servisa nacionalnih agencija za kartografiju i katastar iz zemalja zapadnog Balkana, od strane svih učesnika projekta pristupljeno je definisanju očekivanih benefita, odnosno najznačajnijih potreba na nivou regiona, kao i svake agencije ponaosob, koji ćebiti precizirani u narednom šestomesečnom periodu, odnosno fazi usaglašavanja i prihvatanja projektnog plana.

Takođe je okvirno definisana projektna organizacija IMPULS projekta, kao i opšti sadržaj svih komponenti koje će biti realizovane u okviru sledećih radnih paketa :

 1. Upravljanje projektom i administracija

 2. Politika deljenja podataka i regulativa

 3. Harmonizacija podataka

 4. Metapodaci i evaluacija kvaliteta

 5. Diseminacija

 6. Benefiti

Na osnovu analize aktivnosti koje će biti realizovane u okviru radnih paketa, broja angažovanih eksperata iz Švedske i regiona zapadnog Balkana, kao i pratećih troškova urađena je finansijska projekcija na osnovu koje će Sida – Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i Lantmäteriet – Švedska uprava za kartografiju, katastar i upis zemljišta vršiti finansiranje projekta.

Očekivani rezultati projekta su izgradnja kapaciteta nacionalnih agencija za kartografiju i katastar iz zemalja regiona zapadnog Balkana koji se odnose na:

 1. Postizanje neophodnog nivoa znanja u radu na implementaciji potrebne infrastrukture bazirane na INSPIRE direktivi, uključujući efikasno odžravanje i podršku

 2. Uspostavljanje efikasne organizacije i poslovnih procesa uključujući nove mogućnosti za zaradom i uštedom novca

 3. Interoperabilnost tehničkih rešenja (npr.softver, servisi itd ) koja omogućavaju deljenje tehničkih rešenja u svakoj zemlji, regionu zapadnog Balkana , kao i sa EU

 4. Razvoj NIGP (Nacionalna Infrastruktura Geoprostornih Podataka) strategije koja omogućava napredak u ovoj oblasti

 5. Usaglašen plan uključujući i organizaciju, način rada za održavanje dodatnih setova podataka i razvoj regionalne specifikacije

 6. Sve neophodne kompetencije za održavanjem postignutih rezultata u projektu će biti ustanovljene u svakoj zemlji

Osnovni cilj i glavni benefit realizacije IMPULS projekta jeste da se ubrza razvoj inovativnih INSPIRE servisa za uspešnije kreiranje politike zaštite životne sredine, transparentnost katastarske evidencije i sigurnost stranih investicija u regionu, postizanje interoperabilnosti setova podataka i servisa, kao i unapređenje zakonodavnog okvira.