Radionica o implementaciji Web GIS za grad Čačak

U okviru projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“ održana je 15. i 16. aprila 2014. godine radionica o implementaciji Web GIS za grad Čačak.

Projekat „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“ finansiran je od strane Vlade Savezne Republike Nemačke. Implementacija projekat se sprovodi od strane nemačkog konzorcijuma AMBERO Consulting i ICON institut u saradnji sa partnerima u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou i Nemačke organizacija za tehničku saradnju – GIZ. Glavni nacionalni partner za realizaciju projekta je Ministarstvo građevinarstva i urbanizma.

Druga faza projekta se sprovodi u periodu 2013 – 2015 i osnovne komponente obuhvataju podršku za:

  1. Održiv urbani razvoj

  2. Razvoj građevinskog zemljišta i procena vrednosti nepokretnosti

  3. Osnivanje GIS-a u pojedinim jedinicama lokalne samouprave.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje postojećeg informacionog sistema o nameni prostora za grad Čačak. Planirano je da se važeći prostorni i urbanistički planovi usaglašenim sa standardima publikuju na Internetu preko Web GIS aplikacije. U daljoj fazi identifikovali bi se i analizirali nedovoljno iskorišćeni potencijali za izgradnju. Rezultati analize treba da se publikuju preko Web GIS aplikacije radi omogućavanja uvida od strane korisnika i potencijalnih investitora.

Na radionici u Čačku prezentovan je primer iz Nemačke za registraciju i prezentovanje preko Interneta digitalnih planskih akata korišćenjem standardnog GML formata. Takođe, predstavljen je model podataka za implementaciju Web GIS rešenja za grad Čačak.

Republički geodetski zavod učestovao je na sastanku u cilju prezentovanja aktuelnih aktivnosti koje su od interesa za lokalnu samoupravu i bitni su za implementaciju projekta. Tokom radionice prisutni su upoznati sa servisima i mogućnosti pristupa podacima RGZ kao podrška lokalnoj samoupravi. Pored toga prezentovane su najvažnije aktivnosti na uspostavljanju NIGP-a i implementaciji INSPIRE direktive, kao i o aktualnim i predstojećim projektima koji se odnose na podršku uvođenja savremenih tehnologija za prikupljanje i razmenu geoinformacija.

Tokom diskusije predstavnici nemačkog konzorcijuma i učesnici u projektu iz lokalnih samouprava izrazili su zainteresovanost za korišćenje podataka i servisa RGZ, proizvodima IGIS projekta, skupovima podataka urađenim u okviru EuroGeographics-a, kao i sa mogućnošću uključivanja u implementaciju predstojećih projekta.