Radionica o implementaciji INSPIRE u Dunavskom regionu

Prva radionica u okviru projekta Infrastruktura referentnih podataka i servisa za Dunavski region održana je u Zagrebu od 29. do 30. aprila 2014. godine.

U organizaciji Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije (JRC) i u saradnji sa Geodetskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu održana je prva radionica projekta Infrastruktura referentnih podataka i servisa za Dunavski region (Danube Reference Data and Service Infrastructure – DRDSI) u periodu od 29. do 30. aprila 2014. godine. Radionici su prisustvovali predstavnici zemalja iz Dunavskog regiona.

Cilj DRDSI projekta je podrška primene Dunavske strategije kroz podršku implementaciji INSPIRE direktive u regionu. Evropska komisija usvojila je Dunavsku strategiju u 2010. godini. Dunavska regija obuhvata zemlje koje pripadaju slivu reke Dunav i to: Nemačka, Austrija, Slovačka, Češka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina i Crna gora. Strategija podržava zajedničku razvojnu politiku i usaglašavanje raspoloživih fondova i resursa kroz definisane projekte i akcije. Imajući u vidu da se dunavske zemlje susreću sa međusobno povezanim prekograničnim pitanjima, cilj strategije je da predloži zajednička rešenja za izazove u regionu.

JRC je tokom 2013. godine pokrenuo DRDSI projekat radi obezbeđenja infrastrukture koja će omogućiti pristup harmonizovanim skupovima podataka od interesa za Dunavski region. Projekat doprinosi realizaciji Dunavske strategije kroz obuhvatanje podataka za četiri vertikalna prioriteta:

  • Zaštita životne sredine (podaci o zaštićenim područjima, rizična područja poplava i suša)

  • Plovnost (morfologija reka, plovni putevi)

  • Navodnjavanje i razvoj poljoprivrede (tlo, usevi)

  • Proizvodnja energije (dostupni energetski resursi i potencijali)

Predviđeno je da se projekat implementira u tri faze:

  1. Uspostavljanje repozitorijuma metapodataka na osnovu postojećih podataka: koje raspolaže JRC; iz drugih relevantnih izvora na evropskom nivou (Eurostat, Evropska agencija za zaštitu životne sredine).

  2. Identifikacija nedostataka i potreba za dodatnim podacima iz spoljnih izvora.

  3. Uključivanje dodatnih komponenti kao što su zajednička platforma za saradnju, uloga građana i medija.

Projektom upravlja JRC, Institut za životnu sredinu i održivost, Jedinica za digitalne prostorne i referentne podatke (Institute for Environment and Sustainability (IES), Digital Earth and Reference Data Unit – DE Unit). Ključni partneri u projektu su INSPIRE nacionalne kontakt tačke iz Dunavskog regiona, mreža univerziteta i javnih institucija koje se bave poslovima u opsegu projekta.

Pored ostalog, projekat teži da maksimalno iskoristi dobrobiti investiranja EU zemalja članica u INSPIRE implementaciju kroz postizanje interoperabilnosti i harmonizaciju podataka. Dodatno, projekat će podržati zemlje koje nisu članice EU da postignu saglasnost geopodataka sa INSPIRE.

Radionica je organizovana radi upoznavanja sa osnovnim ciljevima DRDSI projekta, sadržaju i godišnjem planu rada. Predstavnici javnih i obrazovnih ustanova informisali su prisutne o aktuelnim prekograničnim infrastrukturnim projektima. Radi sagledavanja trenutnog stanja i kapaciteta u regionu, nacionalni predstavnici su prezentovali status uspostavljanja nacionalnih infrastruktura geoprostornih podataka i implementacije INSPIRE direktive. Tokom sesije za diskusiju, rasprava je fokusirana na metodologiju i potencijalne izvore za popis raspoloživih podataka kroz prikupljanje metapodataka u skladu sa INSPIRE za setove podataka iz evropskih projekata i na nacionalnom nivou u domenu projekta.

Prvi rezultati pregleda trenutnog stanja će biti prezentovani tokom sastanka na ministarskom nivou u junu u Beču. Planirano je da se sledeća radionica održi u Srbiji u oktobru radi razmatranja rezultata popisa raspoloživih skupova podataka, odnosno interoperabilnom repozitorijumu metapodataka.