Održana radionica u okviru Impuls projekta

U cilju sumiranja trenutnog statusa po radnim paketima u okviru IMPULS projekta i nastavku daljih aktivnosti na projektu, organizovane su IMPULS radionice u Tirani u periodu od 17. do 19. novembra 2015.

IMPULS radionice organizovane su u skladu sa dogovorenom dinamikom rada na projektu od strane Lantmäteriet-a, Švedske uprave za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta, a domaćin skupa bila je Kancelarija za registraciju nepokretnosti Albanije zajedno s Državnom agencijom za geoprostorne podatke Albanije. Skupu su prisustvovali predstavnici nacionalnih agencija za kartografiju i katastar iz zemalja zapadnog Balkana. Radionice su predvođene švedskim ekspertima iz oblasti implementacije infrastrukture prostornih podataka (SDI) i zakonske regulative, harmonizacije podataka u skladu sa INSPIRE tehničkim specifikacijama, kreiranjem i distribuiranjem metapodataka i servisa, a bili su prisutni i hrvatski stručnjaci kao partneri i podrška aktivnostima na projektu.

Ovaj događaj je organizovan u cilju sumiranja dosadašnjih projektnih aktivnosti, predstavljanja trenutnog stanja po komponentama projekta, kao i nastavku rada na planiranim aktivnostima i podrazumevao je okupljanje četiri radna paketa u okviru projekta: Radni paket 2 – Pravila razmene podataka i regulativa, Radni paket 3 – Harmonizacija podataka, Radni paket 4 – Metapodaci i ocena kvaliteta i Radni paket 5 – Diseminacija (geoportali i web servisi). Kroz prezentacije švedskih i hrvatskih eksperata učesnici projekta imali su priliku da se upoznaju sa njihovim iskustvima u implementaciji INSPIRE direktive i infrastrukture prostornih podataka (SDI), zakonskom regulativom, kao i strategijima za implementaciju SDI i budućem unapređenju u ovoj oblasti. U okviru IMPULS aktivnosti, akcenat je bio na upoznavanju i uključivanju novih partnera (državnih i drugih institucija) u projekat. Švedski i hrvatski stručnjaci prezentovali su svoja iskustva iz ovih oblasti i dali preporuke za organizaciju sličnih aktivnosti u regionu.

Za svaki od radnih paketa (WP) organizovane su odvojene sesije koje su za cilj imale predstavljanje trenutnih statusa i aktivnosti na projektu, kao i plan za nastavak rada u okviru svakog radnog paketa pojedinačno. Aktivnosti po radnim paketima:

 • WP2: Pravila razmene podataka i regulativa

  Na početku radnog paketa 2 prezentovan je švedski i hrvatski zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka sa ciljem da se regionalne katastarske institucije bliže upoznaju sa regulativom u toj oblasti kako bi se navedeni zakon uspešnije implementirao u zemljama učesnicama IMPULS projekta. Regionalne katastarske institucije predstavile su trenutno stanje u oblasti razmene geopodataka između subjekata NIGP-a i postojeće pravne regulative. Posebna pažnja usmerena je na izradu Zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, pri čemu su detaljno diskutovane neophodne komponente koje ovaj zakon mora sadržati kako bi uspešno regulisao infrastrukturu geoprostornih podataka u Srbiji. Na kraju radionice zajednički su određeni sledeći koraci koji bi vodili ka uspešnijoj razmeni podataka kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

 • WP3: Harmonizacija podataka

  Akcenat ovog radnog paketa bio je na rešavanju postojećih problema i završavanju aktivnosti na harmonizaciji prethodno dogoverenih skupova podataka za Administrativne jedinice i Digitalni model visina u skladu sa INSPIRE tehničkim specifikacijama. Na ovoj radionici su započete i aktivnosti na harmonizaciji novog seta podataka – Geografski nazivi. Preporuke za harmonizaciju i iskustva u ovoj oblasti date su od strane švedskih i hrvatskih stručnjaka. Takođe, akcenat je stavljen na planiranje radionica na nacionalnom nivou u okviru svake institucije u cilju uključivanja novih partnera u projekat. Učesnici su predstavili svoje planove u vezi uključivanja novih partnera na nacionalnom nivou, razmenili međusobna iskustva i aktuelne probleme u vezi planiranja navedenih aktivnosti.

 • WP4: Metapodaci i ocena kvaliteta

  U okviru radionica koje su obuhvatale radni paket 4 najpre je izvršena rekapitulacija prethodno zadatih ciljeva vezanih za izradu metapodataka za dva seta podataka – Administrativne jedinice i Digitalni model visina, razmena iskustava i problema na koje su nailazili učesnici radnog paketa tokom izrade metapodataka kao i sumiranje dosadašnjih rezultata. Učesnici su iznosili probleme na koje su nailazili tokom prikupljanja podataka, korišćenja softvera za unos metapodataka, kao i probleme koje imaju unutar svojih jedinica vezano za organizaciju poslova vezanih za projekat. Švedski eksperti su dali savete i mišljenja za rešavanje nekih od iznetih problema. Takođe su učesnike detaljnije upoznali sa procesom izrade metapodataka za servise i ukazali na bitnost kooperacije sa učesnicima projekta iz radnih paketa tri i pet. Na kraju su učesnici zajedno sa ekspertima sačinili plan narednih koraka u radnom paketu kao i plan aktivnosti koje bi mogla da obuhvati radionica planirana za mart naredne godine.

 • WP5: Diseminacija (geoportali i web servisi)

  Zadatak ovog paketa je uspostavljanje nacionalnih kataloga metapodataka za diseminaciju skupova i web servisa prostornih podataka.

Uz planiranje budućih aktivnosti na projektu, od strane švedskih stručnjaka date su preporuke u vezi nastavka rada na projektu u smislu poboljšanja međusobne saradnje između radnih paketa i planiranju budućih zajedničkih aktivnosti kroz unapred definisane radne procese i procedure. Naravno, svaka organizacija može da saradnju po radnim paketima uskladi sa načinom rada unutar svoje institucije.

Cilj IMPULS projekta je podrška relizaciji ciljeva INSPIRE direktive kroz razvoj tehničke interoperabilnosti i platforme za razmenu prostornih podataka i servisa između državnih organa na nacionalnom, kao i na regionalnom nivou. Katastarsko-kartografske institucije u regionu Zapadnog Balkana imaju podršku za implementaciju INSPIRE direktive u regionu kroz IMPULSprojekat. Švedska uprava za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmäteriet i osam organizacija zemalja Zapadnog Balkana potpisali su sporazum radi sprovođenja projekta kroz podršku uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka.