Održan KICK OFF sastanak IMPULS projekta

U periodu od 01. do 04. septembra 2014. godine u Gävle-u, u Švedskoj, održane su radionice u okviru IMPULS projekta.

Od 01. do 04. septembra 2014. godine u Gävle-u, u Švedskoj, održane su radionice u okviru projekta „Cooperation in the Western Balkan region – Infrastructure for Spatial Information in the region of Western Balkan (IMPULS project)“ – Saradnja u regionu zapadnog Balkana i razvoj infrastrukture prostornih podataka u zemljama Zapadnog Balkana (IMPULS projekat) .

U veoma dobroj organizaciji od strane Lantmäteriet-a, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis zemljišta, održane su radionice na kojima je prisustvovalo oko 60 učesnika iz nacionalnih agencija za kartografiju i katastar iz zemalja zapadnog Balkana. Na radionicama se diskutovalo o prioritetima i planu realizacije IMPULS projekta.

Saradnjom projektnog tima, sastavljenog od predstavnika nacionalnih agencija i švedskih eksperata određeni su rizici za regionalne slučajeve korišćenja, kao i set podataka na osnovu koga će se u definisanim radnim paketima realizovati aktivnosti usaglašavanja pravne regulative po pitanju korišćenja, deljenja i harmonizacije podataka, kreiranje metapodataka, diseminacije podataka i servisa sa INSPIRE direktivom.

Urađena je analiza rizika IMPULS projekta gde su determinisane kritične tačke kojima učesnici projekta treba da posvete pažnju kako bi postigli željene rezultate.

Usaglašeni su prioriteti implementacije radnih paketa sa trenutnim potrebama i prioritetima nacionalnih agencija učesnica projekta, kako se ne bi desila preklapanja, odnosno ponavljanja pojedinih aktivnosti.

Na radionicama je takođe dogovaran detaljni plan realizacije projekta do kraja 2015 godine koji će biti finalizovan i predstavljen upravnom odboru na saglasnost u oktobru mesecu.