O nama

o-nama

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP, (eng. National Spatial Data Infrastructure – NSDI), predstavlјa integrisani sistem geoprostornih podataka, koji omogućava korisnicima da identifikuju i pristupe prostornim informacijama dobijenim iz različitih izvora, od lokalnog, preko nacionalnog do globalnog nivoa, na sveobuhvatan način.

NIGP su metapodaci, skupovi i servisi geoprostornih podataka; mrežni servisi i tehnologije; sporazumi o delјenju, pristupu i korišćenju geoprostornih podataka; kao i mehanizmi koordinacije i praćenja, procesi i postupci koji su ustanovlјeni, kojima se upravlјa i koji se stavlјaju na raspolaganje u skladu sa zakonom.

Istovremeno, NIGP predstavlјa i zajednički nacionalni okvir unutar koga se razvija politika širokog korišćenja geoinformacija, smanjuju administrativni troškovi  i sprečava dupliranje poslova na njihovom obezbeđivanju.

Poseban cilј NIGP-a je uspostavlјanje infrastrukture koja olakšava pristup informacijama o životnoj sredini, tako što će osigurati javni pristup i ukloniti prepreke za razmenu podataka između organa javne vlasti, kako na nacionalnom nivou tako i u okviru prekogranične saradnje.

Savremeno društvo zahteva kvalitetne informacije o prostoru za optimalno upravlјanje, efikasno rešavanje i kontinuirani razvoj. Geoinformacije danas predstavlјaju klјučni element u procesu donošenja odluka, za optimalno upravlјanje resursima, razmenu podataka, komunikaciju i održiv razvoj.

Razvoj tehnologije doprinosi da geoinformacije postanu obavezni element savremenog društva. Tehnologija će dostići pun potencijal kada javna uprava poveća pristup ka geografskim informacijama kroz infrastrukturu prostornih podataka. Prostorne informacije ujedinjene u zajedničku infrastrukturu obezbeđuju mnoštvo mogućnosti za unapređenje javnih servisa, onemogućavajući dupliranje i nekonzistentnost podataka.

Uspostavlјanjem i efikasnim upravlјanjem NIGP-a rešavaju se pitanja kvaliteta podataka i pristupa i razmene harmonizovanih prostornih podataka u digitalnom obliku sa cilјem da se omogući javnom i privatnom sektoru, obrazovnim institucijama i ostalim učesnicima da kreiraju efikasne javne servise, nove proizvode i usluge, unaprede svoje poslovne procese i učine svoj rad ekonomičnijim.

Republika Srbija se,  u procesu pristupanja Evropskoj uniji  u okviru  Poglavlјa 27, koje se odnosi na životnu sredinu, obavezala na implementaciju INSPIRE direktive. 

Zakonom o državnom premeru i katastru, koji je stupio na snagu u septembru 2009. godine, stvoren je pravni osnov za uspostavlјanje NIGP-a (u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda), pri čemu su transponovane pojedine odredbe INSPIRE direktive. Transpozicija INSPIRE direktive omogućena  je u sklopu  Zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka koji je stupio na snagu u aprilu 2018. godine i koji će, zajedno sa budućim podzakonskim aktima zaokružiti implementaciju INSPIRE direktive u nacionalno zakonodavstvo,  što je jedan od uslova za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.

Republički geodetski zavod je u saradnji sa norveškom agencijom za kartografiju i katastar – Statens Kartverk 2008. godine otpočeo rad na uspostavlјanju nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, kada je izrađena Strategije za uspostavlјanje NIGP-a za period 2010 – 2012, predlog standarda za metapodatke i editor za metapodatke i uspostavlјen inicijalni geoportal za pretraživanje i pregled geoinformacija.

Republički geodetski zavod, kao nacionalna kontakt tačka za NIGP, zajedno sa partnerskim institucijama, nastavlјa rad na unapređenju nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Sistematizacijom radnih mesta u decembru 2017. godine Republički geodetski zavod je oformio organizacionu jedinicu za upravlјanje i razvoj NIGP-om pod nazivom Centar za upravlјanje geoprostornim podacima .

Klјučan preduslov za uspostavlјanje i održavanje efikasne i funkcionalne nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u skladu sa međunarodnim standardima je aktivno učešće, poverenje i saradnja između svih subjekata i partnera NIGP-a.