O nacrtu Zakona o NIGP-u na radionici IMPULS projekta

Predsednik Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i direktor RGZ-a Borko Drašković otvorio je nacionalnu radionicu u okviru radnog paketa 2 „Politika razmene podataka i regulative“ istakavši tom prilikom značaj „Open Data“ inicijative za razvoj NIGP-a u Srbiji, ali i za povezivanje na evropskom nivou.

Eksperti Lantmaterieta Katrin Falk i Državne gedetske uprave Ljerka Marić su tokom radionice našim ekspertim i autorima nacrta Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka predstavile izazove i prepreke na koje su nailazile kolege iz Švedske i Hrvatske prilikom transpozicije INSPIRE direktive u svoja nacionalna zakonodavstva.

Nacrt Zakona o NIGP-u kojim se, u srpsko nacionalno zakonodavstvo, u potpunosti prenosi INSPIRE direktiva, prdstavio je Mladen Dugonjić iz Republičkog geodetskog zavoda, a potom je predstavio i otvorena pitanja koja se pre svega odnose na finansiranje NIGP-a, politiku cena i obezbeđivanje besplatnih skupova podataka i servisa.

Katrin Falk je objasnila da od 24 institucije koje obezbeđuju podatke za infrstrukturu prostornih podataka u Švedskoj, samo 5 institucija naplaćuje svoje podatke. Naplata tih podataka je objedinjena, ali, ono što je važno, skup podataka koji se naplaćuju je iz godine u godinu sve manji, a krajnji cilj je da svi postanu besplatni. Ona je takođe rekla da opštine usluge SDI plaćaju srazmerno broju stanovnika u opštini i mišljenja je da je to dobro rešenje kojim su svi zadovoljni.

Koleginica Ljerka Marić je posebno skrenula pažnju da, u trenutku pridruživanja Evropskoj Uniji, Hrvatska nije imala olakšice u smislu prolongiranih rokova za primenu odredbi INSPIRE direktive, već se očekivalo da u potpunosti bude u korak sa ostalim članicama koje su bile i po nekoliko godina u prednosti sa implementacijom. Preporuka je da se u Srbiji implementacija direktive sprovodi u skladu sa EU rokovima kako bi sve bilo spremno u trenutku ostvarivanja punog članstva.

Dalji razvoj Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka obezbeđen je kroz projekat Svetske banke „Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji“ . Tim sredstvima će se finansirati razvoj nacionalnog geoportala sa punim kapacitetom koji će omogućiti da se prostorni podaci koje poseduju različite državne institucije i javna preduzeća lako povežu i razmenjuju putem interneta i na taj nači, međusobno povezani, budu lako dostupni krajnjim korisnicima.

Zadatak Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka je i uspostavljanje i održavanje međunarodne saradnje radi uzajamne razmene informacija i servisa o prostoru, pri čemu je naročito važna saradnja na evropskom nivou u oblasti geoinformacija.

Na nacionalnoj radionici 23. marta 2016. godine učestvovali su, pored predstavnika RGZ-a, članovi Saveta NIGP-a i članovi radnih grupa za pravni okvir, tehnički okvir i saradnju.