Naseljena mesta iz EuroRegionalMap na geoportalu

Podaci o naseljenim mestima iz topografskog skupa podataka EuroRegionalMap dostupan je na geoportalu.

EuroRegionalMap je evropski topografski skup podataka nivoa detaljnosti za razmeru 1:250 000. Proizvod se kreira u saradnji sa evropskim nacionalnim kartografskim i katastarskim organizacijama na osnovu službenih nacionalnih baza podataka pod okriljem evropske asocijacije EuroGeographics.

Nacionalni topografski podaci se prikupljaju iz različitih izvora i prilagođavaju definisanoj tehničkoj specifikaciji proizvoda. Topografski podaci za teritoriju Srbije za teme administrativne jedinice, hidrografija, naseljena mesta i deo transportne mreže (železnica, aerodromi i luke) uključeni su u EuroRegionalMap ver. 7.0.

Nacionalni podaci za naseljena mesta u okviru EuroRegionalMap skupa podataka obuhvataju sledeće prostorne objekte:

  • Naseljena mesta prikazana tačkom

  • Naseljena mesta prikazana poligonom, kada je površina urbanog područja veća od 0.4km2

Pozicija naseljenih mesta i urbanih područja prikupljena je na osnovu topografskih karata, pri čemu je korekcija lokacije urađena na osnovu ortofotoa izrađenog u okviru CARDS programa i SPOT5 mozaika satelitskih snimaka rezolucije 2.5m obezbeđenog u okviru IGIS projekta.

Pored prostornih informacija, podaci o naseljenim mestima obuhvataju i druge atribute kao što su: ime naseljenog mesta (ćirilično i latinično pismo i ASCII set karaktera); matični broj naselja i broj stanovnika u naseljenom mestu. Podaci o broju stanovnika su preuzeti od Republičkog zavoda za statistiku na osnovu konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2011. godine.

Podaci o naseljenim mestima dostupni su na geoportalu u okviru kategorije Topografske karte/EuroRegionalMap.