Najčešća pitanja

Pristup i korišćenje geopodacima vrši se preko aplikacije a3.geosrbija.rs te se u tu svrhu mogu dodeliti korisnički nalozi organima državne uprave, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima, pravnim licima kojima je povereno upravljanje geopodacima i pravnim licima koja koriste podatke i servise obuhvaćene NIGP-om i koja pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih geopodataka. Postoje četiri tipa korisničkih naloga navedenih organa, javnih preduzeća i pravnih lica: Nalog odgovornog subjekta NIGPa, Nalog subjekta NIGPa, nalog projekta i nalog partnera.

Prava nad nalogom se utvrđuju analizom potreba a na osnovu podnetog zahteva.
Korisnici naloga mogu imati sledeće dodatne mogućnosti u odnosnu na javni pristup:

 • Veći broj funkcionalnosti aplikacije;
 • Mogućnost preuzimanja podataka između subjekata NIGPa;
 • Mogućnost publikacije tema institucije;
 • Mogućnost specijalizovanih tema vidljivih samo za tu instituciju;
 • Mogućnost prikupljanja podataka pomoću aplikacije kao i
 • Mogućnost korisničke podrške.

Zahtev za kreiranje naloga podnosi se Zavodu, odnosno Centru za upravljanje geoprostornim podacima na elektronsku adresu cugp@rgz.gov.rs ili putem pošte na adresu Bulevar vojvode Mišića 39, Beograd. Podnosilac zahateva uz zahtev za kreiranje naloga obavezno popunjava upitnik koji se odnosi na podatke o nazivu/imenu i prezimenu, sedištu, matičnim i poreskom broju, mejl adresi i telefonu podnosioca zahteva kao i opštim informacijama o projektu koji se realizuje i dr. O zahtevu za kreiranje naloga odlučuje se u roku od 15 radnih dana.

 • Postojanje potpisnanog sporazuma o razmeni, pristupu i korišćenju geopodataka;
 • Doneta pozitivna odluka o zahtevu;
 • Postojanje službene adrese elektronske pošte institucije

Nalog se gasi u sledećim situacijama:

 • U slučaju prestanka sporazuma o razmeni, pristupu i korišćenju geopodataka;
 • Završetkom projekta;
 • U slučaju grubog kršenja uslova korišćenja aplikacije.