INSPIRE

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe initiative – Infrastruktura za prostorne informacije u Evropi) je inicijativa koju je pokrenula, razvila i usvojila kao direktivu Evropska unija 14. marta 2007, u saradnji sa državama članicama i priključenim državama.

Svrha direktive je definisanje osnovnih pravila usmerenih ka uspostavljanju Infrastrukture prostornih informacija u Evropskoj uniji za potrebe ekoloških politika Zajednice i potrebe politika i aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu.

Potreba za INSPIRE direktivom proistekla je iz opšteg stanja i nedefinisanih pravila vezanih za prostorne podatke u Evropi. Geoprostorne podatke karakteriše:

 • Podeljenost i nedostatak odgovarajuće dostupnosti podataka,
 • Manjak usklađenosti između podataka različitih geografskih razmera,
 • Redudantnost prikupljanja,
 • Nedovoljno korišćenje standarda (nekompatibilni podaci i informacioni sistemi, podeljenost i preklapanje podataka),
 • Nedostatak koordinacije između upravljačkih nivoa koji su odgovorni za prikupljanje podataka,
 • Nedostatak odgovarajućih podataka,
 • Restrikcije u distribuciji podataka (autorska prava, pristup podacima, naknade, itd.)

Navedeno stanje otežava identifikaciju, pristup i korišćenje postojećih podataka.

INSPIRE direktiva ima nameru na pokrene izradu infrastrukture evropskih prostornih informacija koja korisnicima daje integrisani servis prostornih informacija. Ovaj servis treba da omogući korisnicima da identifikuju i pristupe prostornim ili geografskim informacijama iz niza izvora, od lokalnog do globalnog nivoa, na inter-funkcionalan način za širok spektar korisnika.

Namera je de se učine dostupnim relevantni i kvalitetni geografski podaci kao osnova za postepeno stvaranje harmonizovane prostorne strukture podataka, u cilju formulisanja, implementacije, nadzora i procene prilikom donošenja odluka na nivou Evropske unije, sa stanovišta teritorijalnog uticaja.

INSPIRE je interesantan model za razvoj ne samo tehničke infrastrukture, već takođe i razmena iskustva i metoda rada, kroz saradnju i partnerstvo.

Infrastrukturu prostornih podataka treba uspostaviti poštovanjem sledećih INSPIRE principa:

 • Podatke treba prikupiti jednom i održavati na nivou gde se to može raditi najefikasnije
 • Treba omogućiti kombinovanje kontinuiranih prostornih podataka iz različitih izvora širom Evrope i podeliti ih između korisnika i aplikacija
 • Treba omogućiti da informacije prikupljene na jednom nivou budu podeljene na različitim nivoima,
 • Prostorni podaci potrebni za efikasno upravljanje ne bi smeli biti dostupni samo ukoliko je ograničeno njihovo masovno korišćenje,
 • Potrebno je omogućiti lako pronalaženje dostupnih prostornih podataka, procenu da li su pogodni za upotrebu i ostvarenje cilja i uslove za njihovo dobijanje i korišćenje,
 • Geografski podaci treba da budu jednostavni za razumevanje i interpretiranje pošto će biti dokumentovani na odgovarajući način, te se mogu predstaviti u određenom kontekstu koji će biti prilagođen da odgovara korisnicima.

Skupovi prostornih podataka u kontekstu direktive moraju biti u digitalnoj formi u vlasništvu javnih institucija u vezi jedne ili više tema koje su date u aneksima.

Teme prostornih podataka definisane INSPIRE direktivom:

Aneks I

 1. Referentni koordinatni sistem
 2. Geografski grid sistem
 3. Geografski nazivi
 4. Administrativne jedinice
 5. Adrese
 6. Katastarske parcele
 7. Saobraćajna mreža
 8. Hidrografija
 9. Zaštićena područja

Aneks II

 1. Visine
 2. Pokrivenost tla
 3. Orto-snimci
 4. Geologija

Aneks III

 1. Statističke jedinice
 2. Zgrade
 3. Tlo
 4. Korišćenje i namena zemljišta
 5. Zdravlje i zaštita ljudi
 6. Vodovi i državni servisi
 7. Praćenje životne sredine
 8. Proizvodni i industrijski kapaciteti
 9. Poljoprivreda i poljoprivredni kapaciteti
 10. Demografija
 11. Upravljanje zemljištem, zone regulacije i ograničenja,
 12. Zone prirodnih rizika
 13. Atmosferski uslovi
 14. Meteorološko-geografske karakteristike
 15. Okeanografske karakteristike
 16. Morska područja
 17. Bio-geografska područja
 18. Staništa i biotopi
 19. Distribucija vrsta
 20. Energetski izvori
 21. Izvori minerala

INSPIRE direktivu, implementaciona pravila, specifikacije skupova prostornih podataka i ostala dokumenta moguće je preuzeti na strani [Datoteke za preuzimanje].