Imenovan predsednik Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

Borko Drašković, v.d. direktora Republičkog geodetskog zavoda imenovan za predsednika Saveta nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

Vlada Republike Srbije donela je rešenje o imenovanju Borka Draškovića, v.d. direktora Republičkog geodetskog zavoda za predsednika Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) na sednici održanoj 2.02.2016. godine.

Na osnovu člana 166. Zakona o državnom premeru i katastru imenuju se predsednik i članovi Saveta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIGP).

Savet NIGP imenovan je prvi put na sednici Vlade održanoj 21.01.2010. godine i čine ga deset članova koje imenuje i razrešava Vlada.

NIGP omogućava povezivanje i razmenu harmonizovanih prostornih podataka iz različitih izvora od različitih vlasnika podataka i čini ih lako dostupnim za korisnike putem Interneta.

Cilj NIGP-a je kreiranje zajedničkog nacionalnog okvira radi razmene prostornih informacija o životnoj sredini između javnih institucija i bolje mogućnosti za javni pristup prostornim informacijama. Uspešno uspostavljen NIGP je bitan oslonac za razvoj e-uprave. NIGP takođe upotpunjuje međunarodnu mrežu servisa o prostoru, pri čemu je naročito važna saradnja na evropskom nivou u oblasti geoinformacija.

Ovlašćenja Saveta NIGP-a su definisana članom 167. Zakona o državnom premeru i katastru.

Do sada je održano osam sednica Saveta NIGP-a. Imenovanjem predsednika stvoreni su uslovi za održavanje nove sednice.