EuroGeographics generalna skupština 2014 i UN-GGIM: Europe sastanak

Četrnaesta EuroGeographics generalna skupština i UN-GGIM: Europe sastanak održani su u periodu od 29. septembra do. 01. oktobra 2014. godine u Moldaviji u glavnom gradu Kišinjev.

Moldavska agencija za zemljišne odnose i katastar (State Agency for Land Relations and Cadastre) bila je domaćin ovogodišnje skupštine i plenarnog sastanka UN-GGIM: Europe, uz podršku rukovodstva EuroGeographics-a. Moldavska agencija je izabrana za ovogodišnjeg domaćina, jer slavi 20 godina od osnivanja.

Skupštinu je otvorio Anatolie Ghilas, generalni direktor Moldavske agencije za zemljišne odnose i katastar i predstavio aktuelne aktivnosti i projekte. Victor Bodiu, generalni sekretar Vlade Moldavije, pozdravio je učesnike i naglasio važnost održavanja ovog skupa u njihovoj zemlji.

Na ovogodišnjoj skupštini učestovalo je preko 150 predstavnika iz više od 50 nacionalnih kartografskih i katastarskih organizacija članica asocijacije. Tokom skupštine eksperti iz Evrope i pozvani govornici su razmenili iskustvo i razgovarali o aktuelnim temama i pitanjima, kao i o planovima daljeg razvoja.

Posebno se razgovaralo o budućim pravcima razvoja katastra i načinu prilagođavanja nacionalnih institucija potrebama korisnika i šire društvene zajednice. Predstavljene su regionalne inicijative i saradnja između članica. Prisutni su upoznati sa oblicima i rezultatima saradnje Nordijskih zemalja. Direktor Državne geodetske uprave iz Hrvatske Danko Markovinović prezentovao je saradnju u regionu Zapadnog Balkana kroz rezultate i ciljeve INSPIRATION i IMPULS projekta.

Takođe, predstavljen je ELF (European Location Framework) projekat koji se realizuje u vremenskom okviru od 2013. do 2016. godine. EuroGeographics tim koordinira projektne aktivnosti, dok trenutno u implementaciji učestuje 30 partnera iz 15 zemalja članica, pri čemu se razmatraju mogućnosti uključenja i drugih zemalja. Osnovni cilj projekta je definisanje pravila za licenciranje podataka i uspostavljanje tehničke infrastrukture preko koje će prostorni podaci usaglašeni sa INSPIRE zahtevima biti dostupni korisnicima uključujući Evropsku komisiju, Evropsku agenciju za životnu sredinu i Ujedinjene nacije.

Organizovana je sesija na kojoj su svi delegati učestovali u diskusiji za okruglim stolovima na teme: katastar u budućnosti; promena uloge nacionalnih kartografskih institucija; ²Big data² i povezani podaci; uticaj novih tehnologija na nacionalne kartografske i katastarske institucije.

Ingrid Vanden Beghe i Bengt Kjellson, predsednik i zamenik predsednika EuroGeographics-a predstavili su godišnji izveštaj upravnog odbora. Delegati su glasali i usvojili radni plan, nadoknadu za članstvo i budžet. Pored toga glasalo se za predsednika i članove upravnog odbora. Ingrid Vanden Beghe iz Belgijskog geografskog instituta je reizabrana za predsednika asocijacije. Izabrana su tri nova člana upravnog odbora i to: Arvo Kokkonen iz Finske, Angela Matcov iz Moldavije i Danko Markovinović iz Hrvatske.

U završnoj sesiji na skupštini, Republički geodetski zavod je kao domaćin sledeće generalne skupštine 2015 predstavio svoju ulogu, aktuelne aktivnosti i projekte.

Plenarni sastanak UN-GGIM: Europe (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management in Europe) održan je 01. oktobra 2014. godine. Cilj UN-GGIM je da na svetskom i regionalnom nivou osigura podršku nacionalnih kartografskih i katastarskih organizacija za implementaciju razvojnih ciljeva Ujedinjenih nacija, kao i njihovu saradnju sa statističkim institucijama, doprinoseći efikasnom upravljanju geoinformacijama u Evropi u skladu sa korisničkim zahtevima.

Na sastanku je pročitana pozdravna poruka generalnog direktora Eurostata Walter Radermacher. U poruci je naglašena važnost razvoja statističko-prostorne informacione infrastrukture kao deo Evropske digitalne agende.

Predstavnici radnih grupa za pripremu sastanka prezentovali su radni plan koji je usmeren na dva osnovna cilja:

  1. Povećanje interoperabilnosti i harmonizacije podataka kroz definisanje osnovnih (core) prostornih podataka koji zadovoljavaju najbitnije porebe korisnika

  2. Integracija osnovnih podataka sa ostalim tematskim i sektorskim podacima radi podrške za dalje korišćenje.

Tokom plenarnog sastanka delegati iz evropskih zemalja usvojili su poslovnik o radu i radni plan; izabrali izvršni komitet, predsednika i potpresednika i sekretarijat organizacije.