Eksplanatorni skrining za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene

U Briselu u periodu od 15. do 19. septembra 2014. godine održava se eksplanatorni skrining Pregovaračke grupe 27.

Eksplanatorni skrining je otvoren 15. septembra 2014. godine za Poglavlje 27 tokom koga će se razmatrati oblasti horizontalnog zakonodavstva, kvaliteta vazduha, zaštite od buke, upravljanja otpadom, kvalitet vode, zaštita prirode, hemikalije, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom i klimatske promene.

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (National Plan for the Adoption of the Acquis – NPAA) definisana je nadležnost ministarstava, posebnih organizacija i drugih organizacija za praćenje propisa Evropske unije prema pregovaračkim poglavljima. U okviru oblasti horizontalnog zakonodavsta Republički geodetski zavod je zadužen za praćenje INPSPIRE direktive.

Eksplanatorni skrining predstavlja prvu fazu procesa skrininga, gde Evropska komisija predstavlja pravne tekovine Evropske unije podeljene u pregovaračka poglavlja. Osnovni cilj skrininga je pregled zakonodavsta države kandidata i ocena u kojoj meri je usklađeno sa tekovinama Evropske unije za svako pregovaračko poglavlje.

U okviru priprema Pregovaračka grupa 27 defisala je pitanja za sastanak eksplanatornog skrininga u vezi sa pravnim tekovinama Evropske unije koja zahtevaju objašnjenja od predstavnika Evropske komisije.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine rukovodi aktivnostima pregovaračkog tima za Poglavlje 27 i koordinira aktivnosti na organizaciji sastanaka za skrining. Pored članova prgovaračkog tima sastanku eksplanatornog skrininga prisustvuju predstavnici kancelarije za evropske integracije i misije Srbije pri Evropskoj uniji.

Predstavnik Evropske komisije Hugo De Groof prezentovao je 16. septembra 2014. godine INPSPIRE direktivu, osnovne komponente i uspešne primere primene prostornih podataka u upravljanju u slučaju poplava, kontrola kvaliteta vazduha i uticaj na zdravlje. Imajući u vidu da se trenutno priprema nacrt zakona o NIGP-u radi potpune transpozicije INPSPIRE direktive, Republički geodetski zavod je uputio pitanja za pojedine teme za koja su potrebna objašnjenja i preporuke predstavnika Evropske komisije.

Nakon eksplanatornog skrininga, u novembru je planiran bilaterani skrining za procenu spremnosti države kandidata i nivoa usklađenosti njenih pravnih propisa u oblasti životne sredine sa pravnim tekovima EU.