Deveta sednica Saveta NIGP-a

U Republičkom geodetskom zavodu 29. februara 2016. godine održana je deveta sednica Saveta za nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka.

Nakon usvojenog dnevnog reda, zapisnika sa osme sednice Saveta i godišnjeg izveštaja o aktivnostima na osnivanju NIGP-a za 2015. godinu, članovi Saveta NIGP-a razgovarali su o Nacrtu zakona o Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. Podržan je predlog da se započne sa javnom raspravom i da Zakon o NIGP-u bude usvojen do kraja 2016. godine.

Kada Zakon bude stupio na snagu INSPIRE direktiva Evropskog parlamenta biće u potpunosti preneta u nacionalno zakonodavstvo.

Članovi Saveta NIGP-a informisani su o predstojećim aktivnostima u okviru IMPULS projekta, a posebno o pripremi nacionalnih radionica koje će biti održane 22. i 23. marta 2016. čiji će domaćin biti Republički geodetski zavod.

Prema Zakonu o državnom premeru i katastru osnovna uloga Saveta NIGP-a je da rukovodi kreiranjem institucionalnog i tehničkog okvira za uspostavljanje zajedničke geoinformacione infrastrukture na nacionalnom nivou kroz formulisanje jasnih smernica i sredstava za ostvarenje tog cilja. Organi nadležni za uspostavljanje i održavanje NIGP-a su Savet i radne grupe NIGP-a. Ovlašćenja Saveta NIGP-a definisana su članom 167. Zakona.