Deseta regionalna konferencija za katastar i infrastrukturu geoprostornih podataka

Agencija za katastar nepokretnosti je organizator Desete regionalne konferencije za katastar i infrastrukturu prostornih podataka na temu: „Uloga nacionalnih agencija za kartografiju i katastar, privatnog geodetskog sektora i univerziteta na proces upravljanja geoprostornim podacima“ koja se održava od 8. i 9. juna 2017. u Muzeju makedonske borbe u Skoplju.

Cilj ove konferencije je razmena iskustava između zemalja regiona u oblasti katastra i infrastrukture prostornih podataka kako bi došlo do uspostavljanja funkcionalnog katastra koji treba da garantuje pravo svojine, razvoj tržišta nepokretnosti, povećanje broja transakcija, da poboljša urbanističko planiranje, razvoj infrastrukture i životne sredine sa ciljem održivog razvoja na dobrobit društva.

Na regionalnoj konferenciji učestvuju katastri Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Srbije, Kosova*, Albanije, Bugarske i Makedonije. U konferenciji učestvuju i komore privatnih geodetskih firmi zemalja Balkanskog poluostvra koje prvi put učestvuju na ovoj konferenciji i očekuje se da se od sledeće godine njihov broj poveća i njihovo učešće postane tradicionalno.

Na regionalnoj konferenciji prisutni su i predstavnici švedskog, holandskog i norveškog katastra imajući u vidu da već 10 godina kontinuirano pružaju veliki doprinos razvoju katastra na Balkanu. Tu su takođe predstavnici EuroGeographics, UN-GGIM Europe, Council of European Geodetic Surveyors kao i predstavnici fakulteta Bugarske, Hrvatske i Makedonije.

Već deset godina traje uspešna regionalna saradnja među katastrima koja je obezbedila mogućnost za razmenu znanja i dobrih praksi, međusobno povezivanje u cilju pozitivnog razvoja katastra i mogućnosti za stvaranje novih inicijativa za regionalnu saradnju kao što je uspostavljanje prekogranične saradnje u oblasti razmene podataka i servisa nacionalnih GNSS sistema, zajednički nastup zemalja regiona pred međunarodnim institucijama kao izajednički nastup u regionalnim projektima u oblasti katastra i infrastrukture prostornih podataka pred donatorskim organizacijama.

Kao rezultat zajedničke saradnje bio je i projekat INSPIRATION – Infrastruktura prostornih podataka zemalja Zapadnog Balkana koji je finansirala Evropska Unija. Cilj projekta je promocija i jačanje kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana u procesu implementacije INSPIRE direktive. Nakon toga usledio je projekat IMPULS koji je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i ima za cilj da podrži izgradnju kapaciteta nacionalnih agencija za katastar i geodeziju u uspostavljanju nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, uspostavljanje tehničke interoperabilnosti između institucija u regionu, kao i razvoj usluga i servisa sa ciljem razmene i deljenja geoprostornih podataka među zemljama regiona.

Na početku ove godine pokrenut je regionalni projekat SPATIAL – Jačanje profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu u regionu Zapadnog Balkana koji finansira holandsko Ministarstvo inostranih poslova kroz predpristupni program MATRA. Kroz ovaj projekat planirana je pomoć zemljama Zapadnog Balkana u procesu harmonizacije i unapređenja pristupa raspoloživim geoprostornim informacijama. Inicijativa kroz direktivu za ponovnu upotrebu informacija iz javnog sektora, INSPIRE direktivu, razvoj usluga za globalni monitoring u domenu zaštite životne sredine, upravljanje globalnim geoprostornim informacijama (UN-GGIM) za Evropu, Digitalna agenda za Evropu i Agenda 2030 Globalno upravljanje zeljištem i održivi razvoj, Katastar 2034 i perspektive FIG trasiraju put nacionalnih agencija za katastar i zemljišnu administraciju.