Bilateralni skrining za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene

U Briselu u periodu od 17. do 21. novembra 2014. godine održava se bilateralni skrining Pregovaračke grupe 27.

Bilateralni skrining za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene otvoren je na sastanku u Evropskoj komisiji 17. novembra i traje do 21. novembra 2014. godine. Tokom sastanka razmatraju se oblasti horizontalnog zakonodavstva, kvaliteta vazduha, zaštite od buke, upravljanja otpadom, kvalitet vode, zaštita prirode, hemikalije, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, civilna zaštita i klimatske promene.

Na eksplanatornim skriningom u septembru 2014.godine Evropska komisija je predstavila pravne tekovine poglavlja 27. Tokom bilateralnog skrininga procenjuje se nivo usklađenosti pravnog sistema države kandidata sa pravnim sistemom Evropske unije i utvrđuje šta je potrebno uraditi da bi se ostvarila usaglašenost sa pravnim tekovinama EU do trenutka stupanja u punopravno članstvo.

Delegaciju Vlade Republike Srbije predvode Tanja Mišćević, šef pregovaračkog tima i Stana Božović, držani sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i predsednik Pregovaračke grupe 27. Pri otvaranju sastanka predstavnici Evropske komisije i srpske delegacije naglasili su da je poglavlje 27 o životnoj sredini najzahtevnije, najkompleksnije i najskuplje područje u pregovaračkom procesu.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine rukovodi aktivnostima pregovaračkog tima za Poglavlje 27 i koordinira aktivnosti na organizaciji sastanaka za skrining. Pored članova prgovaračkog tima sastanku bilateralnog skrininga prisustvuju predstavnici Kancelarije za evropske integracije i Misije Srbije pri Evropskoj uniji.

Republički geodetski zavod je Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (National Plan for the Adoption of the Acquis – NPAA) u oblasti horizontalnog zakonodavsta zadužen za praćenje implementacije INPSPIRE direktive. Na bilateralnom sastanku Republički geodetski zavod je 17. novembra predstavio status transpozicije INPSPIRE direktive, aktivnosti na implementaciji i aktuelne projekte na uspostavljanju NIGP-a, kao i planove za dalju implementaciju. Predstavnik Evropske komisije Hugo De Groof dao je komentar na prezentovani status i smernice za dalji razvoj. Osnovna poruka je upućena na važnost komunikacije i koordinacije aktivnosti između sektora da bi se maksimalno iskoristila dobrobit uspostavljanja nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Pored međusektorske saradnje, ukazano je na potrebu da se koordiniraju aktivnosti sa ciljevima e-uprave i podstakne regionalna saradnja da bi se iskoristili potencijali implementacije INSPIRE direktive.

Nakon bilateralnog skrininga, Evropska komisija predstavlja izveštaj o skriningu koji sadrži ocenu stanja i preporuke o otvaranju pregovora za poglavlje.