INSPIRE

inspire

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe initiative – Инфраструктура за просторне информације у Европи) је иницијатива коју је покренула, развила и усвојила као директиву Европска унија 14. марта 2007, у сарадњи са државама чланицама и прикљученим државама.

Сврха директиве је дефинисање основних правила усмерених ка успостављању Инфраструктуре просторних информација у Европској унији за потребе еколошких политика Заједнице и потребе политика и активности које могу имати утицај на животну средину.

Потреба за INSPIRE директивом проистекла је из општег стања и недефинисаних правила везаних за просторне податке у Европи. Геопросторне податке карактерише:

 • Подељеност и недостатак одговарајуће доступности података,
 • Мањак усклађености између података различитих географских размера,
 • Редудантност прикупљања,
 • Недовољно коришћење стандарда (некомпатибилни подаци и информациони системи, подељеност и преклапање података),
 • Недостатак координације између управљачких нивоа који су одговорни за прикупљање података,
 • Недостатак одговарајућих података,
 • Рестрикције у дистрибуцији података (ауторска права, приступ подацима, накнаде, итд.)

Наведено стање отежава идентификацију, приступ и коришћење постојећих података.

INSPIRE директива има намеру на покрене израду инфраструктуре европских просторних информација која корисницима даје интегрисани сервис просторних информација. Овај сервис треба да омогући корисницима да идентификују и приступе просторним или географским информацијама из низа извора, од локалног до глобалног нивоа, на интер-функционалан начин за широк спектар корисника.

Намера је де се учине доступним релевантни и квалитетни географски подаци као основа за постепено стварање хармонизоване просторне структуре података, у циљу формулисања, имплементације, надзора и процене приликом доношења одлука на нивоу Европске уније, са становишта територијалног утицаја.

INSPIRE је интересантан модел за развој не само техничке инфраструктуре, већ такође и размена искуства и метода рада, кроз сарадњу и партнерство.

Инфраструктуру просторних података треба успоставити поштовањем следећих INSPIRE принципа:

 • Податке треба прикупити једном и одржавати на нивоу где се то може радити најефикасније
 • Треба омогућити комбиновање континуираних просторних података из различитих извора широм Европе и поделити их између корисника и апликација
 • Треба омогућити да информације прикупљене на једном нивоу буду подељене на различитим нивоима,
 • Просторни подаци потребни за ефикасно управљање не би смели бити доступни само уколико је ограничено њихово масовно коришћење,
 • Потребно је омогућити лако проналажење доступних просторних података, процену да ли су погодни за употребу и остварење циља и услове за њихово добијање и коришћење,
 • Географски подаци треба да буду једноставни за разумевање и интерпретирање пошто ће бити документовани на одговарајући начин, те се могу представити у одређеном контексту који ће бити прилагођен да одговара корисницима.

Скупови просторних података у контексту директиве морају бити у дигиталној форми у власништву јавних институција у вези једне или више тема које су дате у анексима.

Теме просторних података дефинисане INSPIRE директивом:

Анекс I

 1.  Референтни координатни систем
 2.  Географски грид систем
 3.  Географски називи
 4.  Административне јединице
 5.  Адресе
 6.  Катастарске парцеле
 7.  Саобраћајна мрежа
 8.  Хидрографија
 9.  Заштићена подручја

Анекс II

 1.  Висине
 2.  Покривеност тла
 3.  Орто-снимци
 4.  Геологија

Анекс III

 1.  Статистичке јединице
 2.  Зграде
 3.  Тло
 4.  Коришћење и намена земљишта
 5.  Здравље и заштита људи
 6.  Водови и државни сервиси
 7.  Праћење животне средине
 8.  Производни и индустријски капацитети
 9.  Пољопривреда и пољопривредни капацитети
 10.  Демографија
 11.  Управљање земљиштем, зоне регулације и ограничења,
 12.  Зоне природних ризика
 13.  Атмосферски услови
 14.  Метеоролошко-географске карактеристике
 15.  Океанографске карактеристике
 16.  Морска подручја
 17.  Био-географска подручја
 18.  Станишта и биотопи
 19.  Дистрибуција врста
 20.  Енергетски извори
 21.  Извори минерала

INSPIRE директиву, имплементациона правила, спецификације скупова просторних података и остала докумeнта могуће је преузети на страни [Датотеке за преузимање].