Хидрографија из EuroRegionalMap на геопорталу

Подаци хидрографске мреже из топографског скупа података EuroRegionalMap доступан је на геопорталу

Под окриљем EuroGeographics-а, асоцијације европских националних картографских и катастарских институција, израђују се производи на европском нивоу базирани на званичним националним подацима земаља чланица. Поред других производа, Републички геодетски завод активно учествује у изради EuroRegionalMap.

EuroRegionalMap је европски топографски скуп података у размери 1:250 000 и обухвата теме: административне јединице, хидрографија, транспорт, насеља, географска имена, вегетација, рељеф, објекти од интереса и други топографски објекти. Национални топографски подаци се прикупљају из различитих извора и прилагођавају дефинисаној техничкој спецификацији. Топографски подаци за територију Србије за теме административне јединице и хидрографија укључени су од 2013. године у EuroRegionalMap ver. 6.0.

Национална хидрографска мрежа у оквиру EuroRegionalMap скупа података обухвата следеће просторне објекте:

  • Бране, уставе и предводнице

  • Природна и вештачка језера, баре и рибњаке

  • Острва

  • Веће изворе река, бање и изворе топле воде

  • Мочварна, влажна земљишта

  • Водопаде

  • Водотоке.

Хидрографски просторни подаци су прикупљени и приказани према EuroRegionalMap моделу података и техничкој спецификацији који су прилагођени размери 1:250 000. На овај начин израђена је потпуно повезана хидрографска линијска мрежа која се може користити за геопросторне анализе.

Основа за израду хидрографске мреже EuroRegionalMap били су векторски подаци топографске карте 1:200 000 и 1:300 000. Као додатни извори за прикупљање података коришћени су ортофото израђен у оквиру CARDS програма, SPOT5 мозаик резолуције 2.5m обезбеђен у оквиру IGIS пројекта, као и топографске карте 1:100 000 и 1: 25 000.

С обзиром да техничка спецификација производа захтева низ обавезних атрибута који нису у надлежности Републичког геодетског завода склопљен је споразум са Републичком дирекцијом за воде о размени података. Као додатни извор коришћени су подаци за водне објекте из водопривредног информационог система, при чему су прикупљени подаци о националној хијерархији водотокова, националном ID за реке првог реда, пловности и др.

Следећа фаза рада обухвата усаглашавање хидрографских објеката на међународним границама у сарадњи са националним институцијама чланицама EuroGeographics-а у циљу израде целовитог референтног скупа података на европском нивоу.