Састанак радних група за НИГП

Заједнички састанак радних група НИГП одржан је 27. новембра 2014. године.

Радна група за сарадњу, Радна група за правни оквир и Радна група за технички оквир одржале су заједнички састанак 27. новембра 2014. године, ради разматрања статуса тренутних активности и планирања даљег рада на успостављању НИГП.

Према дневном реду на састанку је урађен осврт на резултате реализоване у претходном периоду, преглед статуса тренутних активности и текућих пројеката, као и планирање предстојећих активности. Имајући у виду да је неопходно у потпуности транспоновати INSPIRE директиву у току је израда нацрта закона о НИГП. Због тога представљена су најбитнија решења дефинисана нацртом закона о субјектима НИГП, темама просторних података, техничкој инфраструктури, дељењу података, координационој структури и финансирању. При томе наглашена су отворена питања о којима треба додатно расправљати.

Чланови радних група су упознати о учешћу у раду Преговарачке групе 27 – Животна средина и климатске промене кроз информисање о питањима разматрим током скрининга. Размењене су информације о могућности дефинисања током преговарачког процеса адаптацијионог периода за пуну имплементацију појединих компоненти. Додатно се разговарало о развоју стратегије даљег развоја, при чему треба обухватити правни, административни и финансијски аспект. Поред тога, присутни су упознати о раду INSPIRE MIG (Maintenance and Implementation) групе кроз информисање о улози, организационој структури, члановима, задацима и регистру експерата.

У даљем раду представљени су резултати IGIS пројекта на прикупљању података о простору, креирању производа и сервиса заснованих на имплементацији савремене технологије. У оквиру пројекта обезбеђен је широк спектар топографско-картографских производа као што су: ортофото; више серија мозаика сателитских снимака; дигитални модел висина; високо прецизни дигитални модел терена на основу LiDAR снимања; 3D топографска база података на основу стереореституције; дизајн и припрема топографских карата; израда тематских карата применом даљинске детекције за апликације у областима пољопривреди и животне средине, web портали за са сервисима за приступ и размену гео-производа из пројекта и других извора. Поред тога, представљени су пројекти који се ослањају на капацитете развијене у оквиру IGIS пројекта и то: IPA пројекат за израду мапа ризика од поплава на основу LiDAR снимања; развој LPIS система за идентификацију парцела које се користе за пољопривредну производњу; израда регистра напуштеног обрадивог земљишта и др.

Додатно су представљени статус и циљеви текућих пројекта: ПРОФИД пројекат за израду техничке спецификације за развој националног геопортала и пратеће техничке инфраструктуре, као и основне компоненте предлога пројекта Светске банке о управљању непокретности у Србији.

Разматране су даље активности и планови за успостављање НИГП-а у наредној години. Предложено је да се даљи рад усмери на решавање отворених питања идентификованих при изради нацрта закона о НИГП-у; израду нацрта стратегије НИГП-а за предстојећи период до 2020. године; праћење статуса успостављања НИГП-а и извештавање према имплементационом правилима за INSPIRE Monitoring and Reporting и др.

Чланови радни група активно су учестовали у расправи и изнели своје ставове о тренутним активностима и даљем развоју. Посебно је истакнута све јаче изражена потреба за међуинституционалном сарадњом и учешће у реализацији заједничких пројеката да би се испунили захтеви на имплементацији појединих законских решења из других сектора. Указано је на важност стварања повољних услова за размену просторних података и уклањање препрека у приступу подацима и сервисима. Договорено је да се на следећем састанку размене информације о актуелним пројектима других институција који могу допринети успостављању НИГП-а.