Сарадња у региону Западног Балкана и развој инфраструктуре просторних података

У периоду од 24. до26. јуна 2014. године у Gavleu, у Шведској, је одржана прва радионица тему планирање активности и очекиваних резултата у оквиру пројекта „Cooperation in the Western Balkan region – Infrastructure for Spatial Information in the region of Western Balkan (IMPULS project)“ – Сарадња у региону западног Балкана и развој инфраструктуре просторних података у земљама Западног Балкана (ИМПУЛС пројекат).

Општи циљ ИМПУЛС пројекта је пружање подршке развоју регионалне инфраструктуре просторних података у складу са INSPIRE директивом и SEE 2020 (South East Europe 2020 Strategy) стратегијом југоисточне Европе 2020, као и унапређење интероперабилних садржаја и сервиса у региону Западног Балкана за ефикаснију помоћ е-управи, како би се омогућило испуњавање захтева ЕУ у овој области,а посебно оних делова који се односе на ефикасност јавне управе, транспарентност власништва и антикорупцијских процеса.

Поред Sida-е – Шведске агенције за међународни развој и сарадњу и Lantmäteriet-а – Шведске управе за картографију, катастар и упис земљишта која је задужена за реализацију ИМПУЛС пројекта у кооперацији са млађим партнером Државном геодетском управом Републике Хрватске, учествоваће и све катастарско-картографске институције из региона.

На основу досадашњих анализа инфраструктура просторних података и сервиса националних агенција за картографију и катастар из земаља западног Балкана, од стране свих учесника пројекта приступљено је дефинисању очекиваних бенефита, односно најзначајнијих потреба на нивоу региона, као и сваке агенције понаособ, који ћебити прецизирани у наредном шестомесечном периоду, односно фази усаглашавања и прихватања пројектног плана.

Такође је оквирно дефинисана пројектна организација ИМПУЛС пројекта, као и општи садржај свих компоненти које ће бити реализоване у оквиру следећих радних пакета :

 1. Управљање пројектом и администрација

 2. Политика дељења података и регулатива

 3. Хармонизација података

 4. Метаподаци и евалуација квалитета

 5. Дисеминација

 6. Бенефити

На основу анализе активности које ће бити реализоване у оквиру радних пакета, броја ангажованих експерата из Шведске и региона западног Балкана, као и пратећих трошкова урађена је финансијска пројекција на основу које ће Sida – Шведска агенција за међународни развој и сарадњу и Lantmäteriet – Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта вршити финансирање пројекта.

Очекивани резултати пројекта су изградња капацитета националних агенција за картографију и катастар из земаља региона западног Балкана који се односе на:

 1. Постизање неопходног нивоа знања у раду на имплементацији потребне инфраструктуре базиране на INSPIRE директиви, укључујући ефикасно оджравање и подршку

 2. Успостављање ефикасне организације и пословних процеса укључујући нове могућности за зарадом и уштедом новца

 3. Интероперабилност техничких решења (нпр.софтвер, сервиси итд ) која омогућавају дељење техничких решења у свакој земљи, региону западног Балкана , као и са ЕУ

 4. Развој НИГП (Национална Инфраструктура Геопросторних Података) стратегије која омогућава напредак у овој области

 5. Усаглашен план укључујући и организацију, начин рада за одржавање додатних сетова података и развој регионалне спецификације

 6. Све неопходне компетенције за одржавањем постигнутих резултата у пројекту ће бити установљене у свакој земљи

Основни циљ и главни бенефит реализације ИМПУЛС пројекта јесте да се убрза развој иновативних INSPIRE сервиса за успешније креирање политике заштите животне средине, транспарентност катастарске евиденције и сигурност страних инвестиција у региону, постизање интероперабилности сетова података и сервиса, као и унапређење законодавног оквира.