Радионица о имплементацији Web GIS за град Чачак

У оквиру пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ одржана је 15. и 16. априла 2014. године радионица о имплементацији Web GIS за град Чачак.

Пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ финансиран је од стране Владе Савезне Републике Немачке. Имплементација пројекат се спроводи од стране немачког конзорцијума AMBERO Consulting и ICON институт у сарадњи са партнерима у Србији на националном и локалном нивоу и Немачке организација за техничку сарадњу – GIZ. Главни национални партнер за реализацију пројекта је Министарство грађевинарства и урбанизма.

Друга фаза пројекта се спроводи у периоду 2013 – 2015 и основне компоненте обухватају подршку за:

  1. Одржив урбани развој

  2. Развој грађевинског земљишта и процена вредности непокретности

  3. Оснивање GIS-а у појединим јединицама локалне самоуправе.

Један од циљева пројекта је унапређење постојећег информационог система о намени простора за град Чачак. Планирано је да се важећи просторни и урбанистички планови усаглашеним са стандардима публикују на Интернету преко Web GIS апликације. У даљој фази идентификовали би се и анализирали недовољно искоришћени потенцијали за изградњу. Резултати анализе треба да се публикују преко Web GIS апликације ради омогућавања увида од стране корисника и потенцијалних инвеститора.

На радионици у Чачку презентован је пример из Немачке за регистрацију и презентовање преко Интернета дигиталних планских аката коришћењем стандардног GML формата. Такође, представљен је модел података за имплементацију Web GIS решења за град Чачак.

Републички геодетски завод учестовао је на састанку у циљу презентовања актуелних активности које су од интереса за локалну самоуправу и битни су за имплементацију пројекта. Током радионице присутни су упознати са сервисима и могућности приступа подацима РГЗ као подршка локалној самоуправи. Поред тога презентоване су најважније активности на успостављању НИГП-а и имплементацији INSPIRE директиве, као и о актуалним и предстојећим пројектима који се односе на подршку увођења савремених технологија за прикупљање и размену геоинформација.

Током дискусије представници немачког конзорцијума и учесници у пројекту из локалних самоуправа изразили су заинтересованост за коришћење података и сервиса РГЗ, производима IGIS пројекта, скуповима података урађеним у оквиру EuroGeographics-a, као и са могућношћу укључивања у имплементацију предстојећих пројекта.