Одржана радионица у оквиру Импулс пројекта

У циљу сумирања тренутног статуса по радним пакетима у оквиру IMPULS пројекта и наставку даљих активности на пројекту, организоване су IMPULS радионице у Тирани у периоду од 17. до 19. новембра 2015.

IMPULS радионице организоване су у складу са договореном динамиком рада на пројекту од стране Lantmäteriet-а, Шведске управе за картографију, катастар и регистрацију земљишта, а домаћин скупа била је Канцеларија за регистрацију непокретности Албаније заједно с Државном агенцијом за геопросторне податке Албаније. Скупу су присуствовали представници националних агенција за картографију и катастар из земаља западног Балкана. Радионице су предвођене шведским експертима из области имплементације инфраструктуре просторних података (SDI) и законске регулативе, хармонизације података у складу са INSPIRE техничким спецификацијама, креирањем и дистрибуирањем метаподатака и сервиса, а били су присутни и хрватски стручњаци као партнери и подршка активностима на пројекту.

Овај догађај је организован у циљу сумирања досадашњих пројектних активности, представљања тренутног стања по компонентама пројекта, као и наставку рада на планираним активностима и подразумевао је окупљање четири радна пакета у оквиру пројекта: Радни пакет 2 – Правила размене података и регулатива, Радни пакет 3 – Хармонизација података, Радни пакет 4 – Метаподаци и оцена квалитета и Радни пакет 5 – Дисеминација (геопортали и web сервиси). Кроз презентације шведских и хрватских експерата учесници пројекта имали су прилику да се упознају са њиховим искуствима у имплементацији INSPIRE директиве и инфраструктуре просторних података (SDI), законском регулативом, као и стратегијима за имплементацију SDI и будућем унапређењу у овој области. У оквиру IMPULS активности, акценат је био на упознавању и укључивању нових партнера (државних и других институција) у пројекат. Шведски и хрватски стручњаци презентовали су своја искуства из ових области и дали препоруке за организацију сличних активности у региону.

За сваки од радних пакета (WP) организоване су одвојене сесије које су за циљ имале представљање тренутних статуса и активности на пројекту, као и план за наставак рада у оквиру сваког радног пакета појединачно. Активности по радним пакетима:

 • WP2: Правила размене података и регулатива

  На почетку радног пакета 2 презентован је шведски и хрватски закон о националној инфраструктури геопросторних података са циљем да се регионалне катастарске институције ближе упознају са регулативом у тој области како би се наведени закон успешније имплементирао у земљама учесницама IMPULS пројекта. Регионалне катастарске институције представиле су тренутно стање у области размене геоподатака између субјеката НИГП-а и постојеће правне регулативе. Посебна пажња усмерена је на израду Закона о националној инфраструктури геопросторних података, при чему су детаљно дискутоване неопходне компоненте које овај закон мора садржати како би успешно регулисао инфраструктуру геопросторних података у Србији. На крају радионице заједнички су одређени следећи кораци који би водили ка успешнијој размени података како на националном тако и на регионалном нивоу.

 • WP3: Хармонизација података

  Акценат овог радног пакета био је на решавању постојећих проблема и завршавању активности на хармонизацији претходно договерених скупова података за Административне јединице и Дигитални модел висина у складу са INSPIRE техничким спецификацијама. На овој радионици су започете и активности на хармонизацији новог сета података – Географски називи. Препоруке за хармонизацију и искуства у овој области дате су од стране шведских и хрватских стручњака. Такође, акценат је стављен на планирање радионица на националном нивоу у оквиру сваке институције у циљу укључивања нових партнера у пројекат. Учесници су представили своје планове у вези укључивања нових партнера на националном нивоу, разменили међусобна искуства и актуелне проблеме у вези планирања наведених активности.

 • WP4: Метаподаци и оцена квалитета

  У оквиру радионица које су обухватале радни пакет 4 најпре је извршена рекапитулација претходно задатих циљева везаних за израду метаподатака за два сета података – Административне јединице и Дигитални модел висина, размена искустава и проблема на које су наилазили учесници радног пакета током израде метаподатака као и сумирање досадашњих резултата. Учесници су износили проблеме на које су наилазили током прикупљања података, коришћења софтвера за унос метаподатака, као и проблеме које имају унутар својих јединица везано за организацију послова везаних за пројекат. Шведски експерти су дали савете и мишљења за решавање неких од изнетих проблема. Такође су учеснике детаљније упознали са процесом израде метаподатака за сервисе и указали на битност кооперације са учесницима пројекта из радних пакета три и пет. На крају су учесници заједно са експертима сачинили план наредних корака у радном пакету као и план активности које би могла да обухвати радионица планирана за март наредне године.

 • WP5: Дисеминација (геопортали и web сервиси)

  Задатак овог пакета је успостављање националних каталога метаподатака за дисеминацију скупова и web сервиса просторних података.

Уз планирање будућих активности на пројекту, од стране шведских стручњака дате су препоруке у вези наставка рада на пројекту у смислу побољшања међусобне сарадње између радних пакета и планирању будућих заједничких активности кроз унапред дефинисане радне процесе и процедуре. Наравно, свака организација може да сарадњу по радним пакетима усклади са начином рада унутар своје институције.

Циљ IMPULS пројекта је подршка релизацији циљева INSPIRE директиве кроз развој техничке интероперабилности и платформе за размену просторних података и сервиса између државних органа на националном, као и на регионалном нивоу. Катастарско-картографске институције у региону Западног Балкана имају подршку за имплементацијуINSPIRE директиве у региону кроз IMPULS пројекат. Шведска управа за картографију, катастар и регистрацију земљишта Lantmäteriet и осам организација земаља Западног Балкана потписали су споразум ради спровођења пројекта кроз подршку успостављања инфраструктуре просторних података.