Објављен true-ортофото израђен за градско подручје Новог Сада и подручје „Београд на води“

Републички геодетски завод објавио је на националном геопорталу „ГеоСрбија“ true-ортофото за градско подручје Новог Сада и подручје „Београд на води“.

Дана 25. јула 2014. године, true-ортофото резолуције 10 cm израђен за градско подручје Новог Сада укупне површине од око 108 km2, као и true-ортофото резолуције 10 cm израђен за подручје „Београд на води“ укупне површине од око 5 km2 , објављени су на националном геопорталу „ГеоСрбија“ у категорији Ортофото.

True-ортофото градског подручја Новог Сада и подручја „Београд на води“ израђени су на основу аерофотограметријског снимања реализованог 2011. године у оквиру IGIS пројекта. Аерофотограметријско снимање је извршено дигиталном, мултиспектралном аерофотограметријском камером UltraCamXp, резолуције 6 mm, са подужним и попречним преклопом снимака од 80%. Параметри геореференцирања израђеног true-ортофотоа дефинисани су параметрима SRB_ETRS89/UTM референтног система у равни пројекције, док је средња квадратна грешка положајних координата ± 20 cm.

Основна предност true-ортофото у односу на класичан дигитални ортофото је то што су отклоњени утицаји радијалног померања слике објеката, односно код true-ортофотоа су објекти преведени у ортогоналну пројекцију због чега је његово коришћење у процесу израде просторних и урбанистичких планова и одржавња просторних регистара од изузетне важности имајући у виду количину и квалитет просторних информација које обезбеђује.

За све додатне информације обратите се Одељењу за фотограметрију и даљинску детекцију на тел. 011/715-2689.