Објављен ортофото за шест градских подручја

Републички геодетски завод је на националном геопорталу „ГеоСрбијаˮ објавио ортофото за шест нових градских подручја.

У оквиру пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србијеˮ израђен је ортофото резолуције 10 cm за још шест градских подручја: Бела Црква, Вршац, Кладово, Ниш, Уб и Шабац.

Поред геопортала „ГеоСрбијаˮ подаци су доступни на увид и на INSPIRE web порталу за кориснике из државних институција које имају право приступа порталу.

Ортофото градских подручја израђен је на основу аерофотограметријског снимања реализованог 2011. године. Аерофотограметријско снимање извршено је дигиталном, мултиспектралном аерофотограметријском камером UltraCamXp резолуције 6 микрона са подужним преклопом 60% и попречним преклопом снимака од 30%. Параметри геореференцирања израђеног ортофотоа дефинисани су параметрима SRB_ETRS89/UTM референтног система у равни пројекције, док је средња квадратна грешка положајних координата ± 20 cm.

У току је израда ортофотоа за преостала градска подручја, која ће након израде бити сукцесивно објављена на геопорталу.

За све додатне информације обратите се Сектору за топографију и картографију на тел. 011/715-2689.