Насељена места из EuroRegionalMap на геопорталу

Подаци о насељеним местима из топографског скупа података EuroRegionalMap доступан је на геопорталу.

EuroRegionalMap је европски топографски скуп података нивоа детаљности за размеру 1:250 000. Производ се креира у сарадњи са европским националним картографским и катастарским организацијама на основу службених националних база података под окриљем европске асоцијације EuroGeographics.

Национални топографски подаци се прикупљају из различитих извора и прилагођавају дефинисаној техничкој спецификацији производа. Топографски подаци за територију Србије за теме административне јединице, хидрографија, насељена места и део транспортне мреже (железница, аеродроми и луке) укључени су у EuroRegionalMap ver. 7.0.

Национални подаци за насељена места у оквиру EuroRegionalMap скупа података обухватају следеће просторне објекте:

  • Насељена места приказана тачком

  • Насељена места приказана полигоном, када је површина урбаног подручја већа од 0.4km2

Позиција насељених места и урбаних подручја прикупљена је на основу топографских карата, при чему је корекција локације урађена на основу ортофотоа израђеног у оквиру CARDS програма и SPOT5 мозаика сателитских снимака резолуције 2.5m обезбеђеног у оквиру IGIS пројекта.

Поред просторних информација, подаци о насељеним местима обухватају и друге атрибуте као што су: име насељеног места (ћирилично и латинично писмо и ASCII сет карактера); матични број насеља и број становника у насељеном месту. Подаци о броју становника су преузети од Републичког завода за статистику на основу коначних резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова из 2011. године.

Подаци о насељеним местима доступни су на геопорталу у оквиру категорије Топографске карте/EuroRegionalMap.