Народна Скупштина Србије усвојила Закон о националној инфраструктури геопросторних података

Дана 14. априла 2018. године ступио је на снагу Закон о националној инфраструктури геопросторних података, објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 27/2018 од 6. априла 2018. године.

Законом о националној инфраструктури геопросторних података уређује се успостављање и одржавање националне инфраструктуре геопросторних података – НИГП, као интегрисаног система геопросторних података, који омогућава корисницима да на свеобухватан начин пронађу и приступе просторним информацијама из различитих извора, од локалног, преко националног до глобалног нивоа.

Успостављањем НИГП-а осигурава се јавни приступ и уклањају препреке за размену, односно дељење геоподатака између органа јавне власти (државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, као и друга лица којима је поверено вршење јавних овлашћења) како на националном нивоу тако и у оквиру прекограничне сарадње. Значајно је да се овим законом преноси у национално законодавство Директива ЕУ 2007/2/ЕЗ позната као INSPIRE Директива за чију је имплементацију је задужен Републички геодетски завод у оквиру процесa приступања Европској унији и Поглавља 27 – Животна средина и климатске промене.

У наредном периоду предстоји доношење низа подзаконских аката којима ће се на детаљнији начин регулисати законска материја која се односи на спроведбена правила за метаподатке, праћење и извештавање, интероперабилност, мрежне сервисе и приступ скуповима и сервисима геоподатака, укључујући јавни приступ и размену података између органа јавне власти. Такође, предстоји доношење посебних аката од стране Савета НИГП-а, органа надлежног за успостављање НИГП-а, који се тичу описа тема геоподатака, као и субјеката НИГП-а, органа јавне власти надлежних за стварање, прикупљање и одржавање геоподатака који се односе на наведене теме геоподатака, као и оних органа јавне власти који у обављању послова из своје надлежности користе те податке.