Именован председник Савета Националне инфраструктуре геопросторних података

Борко Драшковић, в.д. директора Републичког геодетског завода именован за председника Савета националне инфраструктуре геопросторних података

Влада Републике Србије донела је решење о именовању Борка Драшковића, в.д. директора Републичког геодетског завода за председника Савета Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) на седници одржаној 2.02.2016. године.

На основу члана 166. Закона о државном премеру и катастру именују се председник и чланови Савета Националне инфраструктуре просторних података (НИГП).

Савет НИГП именован је први пут на седници Владе одржаној 21.01.2010. године и чине га десет чланова које именује и разрешава Влада.

НИГП омогућава повезивање и размену хармонизованих просторних података из различитих извора од различитих власника података и чини их лако доступним за кориснике путем Интернета.

Циљ НИГП-а је креирање заједничког националног оквира ради размене просторних информација о животној средини између јавних институција и боље могућности за јавни приступ просторним информацијама. Успешно успостављен НИГП је битан ослонац за развој е-управе. НИГП такође употпуњује међународну мрежу сервиса о простору, при чему је нарочито важна сарадња на европском нивоу у области геоинформација.

Овлашћења Савета НИГП-а су дефинисана чланом 167. Закона о државном премеру и катастру.

До сада је одржано осам седница Савета НИГП-а. Именовањем председника створени су услови за одржавање нове седнице.