Завршетак INSPIRATION пројекта

Имплементација INSPIRATION пројекта успешно је завршена.

Европска унија је финансирала пројекат „ INSPIRATION – Инфраструктура просторних података (SDI) у земљама западног Балкана” ради промоције инфраструктуре просторних података и њеног даљег развоја у земљама западног Балкана. Циљ пројекта је био да створи повољно окружење за прецизне, ажурне, квалитетне, добро структуиране и лако доступне просторне податке у државним и институцијама локалне самоуправе у региону, као и да припреми земље кориснице за испуњавање циљева дефинисаних INSPIRE директивом.

INSPIRATION пројекат је почео 1.1.2012. а завршен је 31.12.2013.

У пројекту су учествовале катастарско-картографске институције региона западног Балкана.

Пројекат је реализован кроз три главне активности:

Активност 1: Анализа стратешког, институционалног и законодавног оквира

Датотеке о активностима пројекта
INSPIRATION Download Center

Основни циљеви ове активности су: прикупљање свеобухватних информација о статусу земљишне администрације и инфраструктуре просторних података доступних унутар и између земаља корисница за усмеравање реформских приоритета, политике развоја, побољшања законодавног оквира, размена искустава и знања, као и стварање ефикаснијег институционалног оквира.

Резултати ове активности су:

 • „Регионална анализа SDI законодавног оквира“ у земљама корисницама са закључним препорукама за цео регион,

 • „Регионални SDI извештај“ са препорукама и две годишње регионалне студије о катастру и SDI.

Активност 2: Изградња капацитета и размена знања

Циљ је био да се прикупе информације о тренутном стању и потребама о постојећим капацитетима и знањима, као и да се изради анализа за побољшање образовања , што би омогућило да се унапреди знање државних службеника запослених у катастарским институцијама у области SDI. Такође, циљ је био и да се побољшају процедуре, систем и алати који се тичу SDI и земљишне администрације.

Постигнути резултати у овој активности су:

 • „Регионална студија о капацитетима SDI и земљишне администрације и студија о образовању“ која резимира најбитнија сазнања за земљу корисницу са закључним препорукама за цео регион,

 • „Регионални извештај са препорукама о образовању и капацитетима за SDI земљишну администрацију“ са препорукама,

 • Конференција о организацији изградње капацитета и едукацији у областима премера и инфраструктуре просторних података,

 • Обуке за имплементацију INSPIRE директиве

 • Две националне радионице.

Активност 3: Подизање свести и комуникација

Један од задатака пројекта био је да се подигне свест о SDI/INSPIRE у јавности, како би се унапредила сарадња и размена информација о SDI/INSPIRE унутар и између земаља корисница.

Током рада на овој активности реализовано је следеће:

 • „Регионална студија о информисаности“,

 • „Регионални извештај о информисаности јавности са препорукама“,

 • Две годишње регионалне конференције о катастру,

 • Седам конференција „INSPIRE дан“ и годишњи регионални INSPIRE форум,

 • Организована је јавна кампања за SDI и земљишну администрацију,

 • Израђен едукативни филм и брошура.

INSPIRATION пројекат допринео је бољој регионалној сарадњи између држава корисница, бољем планирању законодавног оквира, подизању свести јавности о инфраструктури просторних података у земљама западног Балкана и координацији будућег SDI развоја у земљама западног Балкана.