Експланаторни скрининг за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене

У Бриселу у периоду од 15. до 19. септембра 2014. године одржава се експланаторни скрининг Преговарачке групе 27.

Експланаторни скрининг је отворен 15. септембра 2014. године за Поглавље 27 током кога ће се разматрати области хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, заштите од буке, управљања отпадом, квалитет воде, заштита природе, хемикалиjе, контрола индустриjског загађења и управљање ризиком и климатске промене.

Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (National Plan for the Adoption of the Acquis – NPAA) дефинисана је надлежност министарстава, посебних организација и других организација за праћење прописа Европске уније према преговарачким поглављима. У оквиру области хоризонталног законодавста Републички геодетски завод је задужен за праћење INPSPIRE директиве.

Експланаторни скрининг представља прву фазу процеса скрининга, где Европска комисија представља правне тековине Европске уније подељене у преговарачка поглавља. Основни циљ скрининга је преглед законодавста државе кандидата и оцена у којој мери је усклађено са тековинама Европске уније за свако преговарачко поглавље.

У оквиру припрема Преговарачка група 27 дефисала је питања за састанак експланаторног скрининга у вези са правним тековинама Европске уније која захтевају објашњења од представника Европске комисије.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине руководи активностима преговарачког тима за Поглавље 27 и координира активности на организацији састанака за скрининг. Поред чланова прговарачког тима састанку експланаторног скрининга присуствују представници канцеларије за европске интеграције и мисије Србије при Европској унији.

Представник Европске комисије Hugo De Groof презентовао је 16. септембра 2014. године INPSPIRE директиву, основне компоненте и успешне примере примене просторних података у управљању у случају поплава, контрола квалитета ваздуха и утицај на здравље. Имајући у виду да се тренутно припрема нацрт закона о НИГП-у ради потпуне транспозиције INPSPIRE директиве, Републички геодетски завод је упутио питања за поједине теме за која су потребна објашњења и препоруке представника Европске комисије.

Након експланаторног скрининга, у новембру jе планиран билатерани скрининг за процену спремности државе кандидата и нивоа усклађености њених правних прописа у области животне средине са правним тековима ЕУ.