Ажурирани и унапређени подаци о заштићеним подручјима на геопорталу

Просторни подаци о заштићеним подручјима објављени на геопорталу ажурирани су најновијим дигиталним просторним подацима Завода за заштиту природе Србије, у складу са успостављеном успешном сарадњом са Републичким геодетским заводом.

Дигитални просторни подаци које је Завод недавно доставио, односе се на заштићена подручја Србије, и изражавају све промене које су извршене у претходном периоду у односу на раније просторне податке. Овим подацима обухваћена су нова заштићена подручја, као и она заштићена подручја за које су извршене ревизије студија заштите. Проширење географског информационог система као саставног дела јединственог дигиталног информационог система Завода, као и геопортала који садржи географске дигиталне податке о заштићеним подручјима Србије за период од протекле две године, реализовано је и захваљујући повећању процента заштићене територије Србије на 6,38 одсто, као и извршеним ревизијама студија заштите једног броја заштићених подручја.

Дигитални просторни подаци које је Завод недавно доставио, односе се на заштићена подручја Србије, и изражавају све промене које су извршене у претходном периоду у односу на раније просторне податке. Овим подацима обухваћена су нова заштићена подручја, као и она заштићена подручја за које су извршене ревизије студија заштите. Проширење географског информационог система као саставног дела јединственог дигиталног информационог система Завода, као и геопортала који садржи географске дигиталне податке о заштићеним подручјима Србије за период од протекле две године, реализовано је и захваљујући повећању процента заштићене територије Србије на 6,38 одсто, као и извршеним ревизијама студија заштите једног броја заштићених подручја.

Унапређење геопросторних података заштићених подручја Србије на геопорталу изражено је и кроз прецизније податке о границама заштићених подручја, захваљујући сарадњи Републичког геодетског завода и Завода за заштиту природе Србије.

У оквиру студија заштите Завода које представљају стручно-документациону основу покретања поступка заштите, уврштени су подаци о катастарским општинама, подаци који се односе на границе, зоне режима заштите, као и други просторни подаци о природним добрима. Заштићена подручја уписују се у Регистар заштићених подручја који представља електронску базу података о заштићеним подручјима, подручјима под претходном заштитом, заштићеним врстама и покретним заштићеним природним документима, и води се као Централни и Покрајински. Обезбеђивањем просторних података о заштићеној природној баштини Србије, доприноси се успостављању и изградњи НИГП-а, али такође и унапређењу система заштите природе у Србији.